Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego znak BS-B.6740.1.9.2023.EZ z dnia 11 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowej w Krępnej"

BS-B.6740.1.9.2023.EZ                                                                                 

Krapkowice, dnia 11 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 311) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 5 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej”.

Inwestor: Burmistrz Zdzieszowic, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34.

Lokalizacja inwestycji: identyfikator działki 160505_5.0004:

numery ewidencyjne działek oznaczone w katastrze nieruchomości jako:

198, 197/8, 194/1, 194/2, 193, 201/1, 190/3, 190/4, 188/3, 188/4, 188/1, 200/9, 200/10, 186/2, 186/6, 182/2, 183, 182/4, 181/2, 546, 529/3, 530,

działki podlegające podziałowi (działki w nawiasach pogrubione wchodzące w skład pasa drogowego):

nr ew. gruntów 197/8 (197/9, 197/8), 193 (193/3, 193/4), 201/1 (201/4, 201/5), 190/4 (190/5, 190/6), 188/4 (188/7, 188/8), 188/1 (188/5, 188/6), 200/9 (200/13, 200/14), 200/10 (200/11, 200/12), 186/2 (186/7, 186/8), 186/6 (186/9, 186/10), 182/2 (182/5, 182/6), 183 (183/1, 183/2), 182/4 (182/7, 182/8), 181/2 (181/3, 181/4), 529/3 (529/5, 529/6).

W związku z tym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, I piętro pokój nr 112A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³°.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 311) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 11d ust. 5 w/w ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.