Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji nr 1/2024 z dnia 11.01.2024 r. o zezwolenia na realizcję inwestycji drogowej dla Burmistrza Zdzieszowic pn. "„Rozbudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdzieszowicach”

BS-B.6740.1.11.2023.EZ                                                                    

 Krapkowice, dnia 11 stycznia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

            Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.), informuje się o wydaniu decyzji Nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Burmistrza Zdzieszowic, 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 34 pod nazwą: „Rozbudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdzieszowicach”.

Lokalizacja inwestycji:

miejscowość Zdzieszowice, obręb ewidencyjny 160505_4.0007 Zdzieszowice,

  1. działki objęte inwestycją nr ew. gruntów 168, 150/32, 160/13, 160/33, 162/18, 163/3, 167/2, 169/2, 170/2, 172/2, 173/3, 69/49, 69/59, 71/3, 72/1, 75/1, 75/4, 88/3 z k. m. 1,
  2. działki podlegające podziałowi (działki w nawiasach pogrubione wchodzące w skład pasa drogowego) nr ew. gruntów 71/3 (71/4, 71/5), 72/1 (72/2, 72/3), 173/3 (173/6, 173/7), 172/2 (172/3, 172/4) z k.m.1,
  3. działki planowane pod przejęcie na rzecz Gminy Zdzieszowice, w pasie drogowym (numeracja projektowana): nr ew. gruntów 71/4, 72/2, 173/6, 172/3 z k.m. 1,
  4. działki pozostające we władaniu Gminy Zdzieszowice w pasie drogowym: nr ew. gruntów 160/13, 69/59, 150/32, 162/18, 168, 69/49 z k.m. 1,
  5. działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu: nr ew. gruntów 75/1, 75/4, 160/13, 69/59, 69/49, 150/32, 88/3, 163/3, 160/33, 167/2, 169/2, 170/2, 172/4 (powstała po podziale działki nr 172/2), 173/7 (powstała po podziale działki nr 173/3) z k. m. 1.

W związku z tym informuję, że zgodnie z art. 11 f ust. 4 wyżej cytowanej ustawy strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach - Wydział Budownictwa i Środowiska w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój 112 a w godzinach urzędowania.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronie odwołanie w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy, a dla pozostałych stron w terminie 14 dni liczonych od ukazania się zawiadomienia o jej wydaniu
w drodze obwieszczenia, za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego do organu wyższego stopnia, którym jest Wojewoda Opolski.