Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 1606068 O ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Frabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach"

BS-B.6740.1.12.2023.GM                                                                               

Krapkowice, dnia 28 grudnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106068 O ul. Zielonej wraz
z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach”

Inwestor: Burmistrz Zdzieszowic, 47-330 Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34.

Lokalizacja inwestycji: Zdzieszowice, obręb 160505_4.0007, Zdzieszowice.

Numery ewidencyjne działek oznaczone w katastrze nieruchomości oraz projektowane numery działek:

Działki objęte wnioskiem:

456, 497, 529/2, 527, 525/1, 528, 526, 535/4, 521, 1004/1, 510/73, 483/3, 482/2, 441, 529/3, 523, 533, 480/9, 483/4, 529/4 km. 2, 84/11 km. 7.

Działki podlegające podziałowi: (w nawiasach projektowane numery działek):

528 (528/1, 528/2), 525/1( 525/3, 525/4), 526 (526/1, 526/2), 535/4 (535/19, 535/20), 521 (521/1, 521/2), 1004/1 (1004/3, 1004/4), 483/3 (483/5, 483/6), 482/2 (482/3, 482/4, 482/5), 497 (497/1, 497/2) z k.m.2.

Działki po podziale pod przejęcie na rzecz Gminy Zdzieszowice: (projektowane numery działek):

528/1, 525/3, 526/1, 535/19, 521/1, 1004/3, 483/5, 482/3 z k.m.2;                                                                    

Działki po podziale do przejęcia na rzecz Powiatu Krapkowickiego (projektowane numery działek):

482/4, 497/1 z k.m.2;

Działki poza liniami rozgraniczającymi drogę niezbędne do realizacji inwestycji:

483/3, 533, 528, 529/3, 529/4, 526, 523, 480/9, 483/4, 441, 510/73, 456 z k.m.2; 84/11 z k.m.7

W związku z tym informuję, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47 – 303 Krapkowice,
I piętro pokój nr 112A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³°.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 11d ust. 5 w/w ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynność prawna dokonana
z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej jest nieważna.