Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu  udostępniana jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez organ dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

W Starostwie Powiatowym do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są Dyrektorzy Wydziałów w zakresie posiadanych kompetencji. Pod nieobecność Dyrektora obowiązek ten przejmuje jego zastępca lub pracownik, któremu to zadanie zostało przypisane.

Z dokumentów wymienionych w § 103 ust. 1 Statutu, czyli:

- protokoły z sesji,

- protokoły z posiedzeń komisji Rady,

- protokoły z posiedzeń Zarządu,

- rejestr uchwał Rady i Zarządu,

- inne dot. wykonywania zadań publicznych

obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub je kopiować. Kopiowanie dokumentów odbywa się na koszt zainteresowanego. Realizacja tych uprawnień może się odbywać wyłącznie w Starostwie Powiatowym i w obecności pracownika Starostwa.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2013
  przez: Henryk Małek
 • opublikowano:
  02-01-2013 09:36
  przez: Henryk Małek
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 08:52
  przez: Szymon Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 13266
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl