Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

nowa podstrona, dodana 2007-06-27

STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Podinspektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
 
Nazwa i adres jednostki,
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.              wykształcenie wyższe geodezyjne
lub
wykształcenie średnie geodezyjne i co najmniej 3 letni staż pracy w tym dwuletni staż pracy w wykonawstwie geodezyjnym;
2.              obywatelstwo polskie,
3.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
6.              nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe:
1)       dobra znajomość programu GEO – INFO,
2)       umiejętność obsługi komputera.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):
Wiodące:
1.               zarządzanie bazą mapy numerycznej w trybie zmian bieżących;
2.               weryfikacja bazy danych mapy numerycznej powstałej w wyniku digitalizacji rastra mapy zasadniczej (ewidencyjnej) na dane pozyskane metodami pomiarów bezpośrednich;
3.               porównywanie spójności danych opisowych i kartograficznych;
4.               sporządzanie raportów i zestawień dla Głównego Geodety Kraju, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej;
5.               wykonywanie kontroli i analiz obiektów mapy numerycznej;
6.               przekazywanie danych do Państwowego Rejestru Granic;
7.               sporządzanie wyplotów map wielkoformatowych;
8.               wydawanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
9.               rzetelne i obiektywne wykonywanie przydzielonych zadań wraz z przygotowywaniem projektów pism i dokumentów.
 
Dodatkowe:
1.               przygotowywanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych;
2.               przygotowywanie map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczonych do sprzedaży;
3.               sporządzanie reprodukcji map i dokumentów związanych ze sprzedażą oraz ze zgłaszaniem prac geodezyjnych;
4.               archiwizowanie dokumentów wpływających do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
5.               prowadzenie innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
IV. Wymagane dokumenty:
1.              list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
2.              kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.              kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4.              kopie świadectw pracy (lub zaświadczeń z obecnego miejsca pracy) dokumentujących wymagany staż pracy,
5.              oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.              oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.              oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – podinspektora,
8.              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków.
9.              inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora.
V. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem:
"Nabór na stanowisko podinspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia 12 lipca 2007r. do godziny. 15.00 . Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
13 lipca 2007r.o godz. 11.00.Informacja z otwarcia ofert około godziny 13.30
                Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.
Starosta Krapkowicki
/-/Albert Macha
 

informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 2007-06-27