Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZY REFERENT W BIURZE RADY

nowa podstrona, dodana 2007-06-27


STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
MŁODSZY REFERENT W BIURZE RADY
(nazwa stanowiska pracy)
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia
1 osoba – 1 ETAT
1.       Wymagania niezbędne:
1)              wykształcenie min. średnie – administracja, prawo, politologia
2)              Obywatelstwo polskie;
3)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4)              niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
5)              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
6)              nieposzlakowana opinia;
2.       wymagania dodatkowe:
1)              umiejętność obsługi komputera
2)              umiejętność obsługi programów prawniczych - LEX;
3)              Znajomość prawa cywilnego, administracyjnego oraz finansowego;
4)              dyspozycyjność, komunikatywność, otwartość
3.       zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)             udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, wstępne opiniowanie ich pod względem redakcyjnym,
2)             wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Zarządu sprawne kierowanie pracami,
3)             gromadzenie i udostępnianie aktów prawnych uchwalanych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu;
4)             obsługa Rady Powiatu, Zarządu i Komisji Rady, w tym: przygotowywanie posiedzeń, sporządzanie protokołów z Sesji, Zarządów oraz posiedzeń Komisji, współpraca z organami nadzoru, wstępne załatwianie interpelacji i wniosków radnych, przyjmowanie i przekazywanie członkom Rady materiałów będących przedmiotem posiedzeń, kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością Rady i jej Komisji oraz Zarządu;
4.       wymagane dokumenty:
1)             list motywacyjny i życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej i nauki;
2)             kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3)             kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
4)             0świadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych
5)             Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
6)             Oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – młodszego referenta;
7)             oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, które uniemożliwiałyby mu wykonywanie obowiązków w Starostwie;
8)             inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na stanowisku młodszego referenta.
V. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem:
"Nabór na stanowisko młodszego referenta w Biurze Rady” osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia 12 lipca 2007r. do godziny. 15.00 . Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
13 lipca 2007r.o godz. 10.00. Informacja z otwarcia ofert około godziny 13.30
            Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.
 
Starosta Krapkowicki
Albert Machainformację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 2007-06-27