Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd powiatu i jego kompetencje

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarząd Powiatu należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,

2)      określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Powiatu,

3)      realizacja podjętych uchwał Rady Powiatu,

4)      gospodarowanie mieniem Powiatu

5)      sporządzanie projektów budżetu Powiatu i przekazywanie go wraz z informacją o stanie gospodarowania mieniem, o którym mowa w pkt.4 i przesyłanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

6)      wykonywanie budżetu,

7)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

8)      udzielanie Staroście upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,

9)      prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu,

10)   zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę Powiatu,

11)   przedkładanie Radzie Powiatu sprawozdań z działalności finansowej Powiatu,

12)   zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości ustalonej przez Radę Powiatu,

13)   emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,

14)   przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Powiatu,

15)   udzielanie informacji radnym o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykonaniu środków budżetowych,

16)   nabywanie, zbywanie i wykup obligacji wg zasad określonych przez Radę Powiatu,

17)   wnoszenie i zbywanie udziałów i akcji wg  zasad ustalonych przez Radę Powiatu,

18)   zawieranie umowy w sprawie bankowej obsługi budżetu z bankiem wybranym przez Radę Powiatu,

19)   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu na podstawie przepisów szczególnych.