Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd powiatu i jego kompetencje

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarząd Powiatu należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,

2)      określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Powiatu,

3)      realizacja podjętych uchwał Rady Powiatu,

4)      gospodarowanie mieniem Powiatu

5)      sporządzanie projektów budżetu Powiatu i przekazywanie go wraz z informacją o stanie gospodarowania mieniem, o którym mowa w pkt.4 i przesyłanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

6)      wykonywanie budżetu,

7)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

8)      udzielanie Staroście upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,

9)      prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu,

10)   zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę Powiatu,

11)   przedkładanie Radzie Powiatu sprawozdań z działalności finansowej Powiatu,

12)   zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości ustalonej przez Radę Powiatu,

13)   emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,

14)   przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Powiatu,

15)   udzielanie informacji radnym o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykonaniu środków budżetowych,

16)   nabywanie, zbywanie i wykup obligacji wg zasad określonych przez Radę Powiatu,

17)   wnoszenie i zbywanie udziałów i akcji wg  zasad ustalonych przez Radę Powiatu,

18)   zawieranie umowy w sprawie bankowej obsługi budżetu z bankiem wybranym przez Radę Powiatu,

19)   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu na podstawie przepisów szczególnych.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2012
  przez: Henryk Małek
 • opublikowano:
  04-12-2012 12:13
  przez: Henryk Małek
 • zmodyfikowano:
  04-12-2012 12:26
  przez: Henryk Małek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 13896
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×