Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2013 r.

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

prowadzące działalność pożytku publicznego

na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ogłaszanych w 2013 r.

 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego zaprasza organizacje pozarządowe powiatu krapkowickiego oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z powiatu krapkowickiego do zgłaszania maksymalnie dwóch osób na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2013 r.

Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do dnia 31.12.2012 r.*

na adres:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych 2013”.

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:

1. organizacje pozarządowe powiatu krapkowickiego

2. podmioty prowadzący działalność pożytku publicznego w powiecie krapkowickim - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni wyrazić zgodę na kandydowanie i udział w pracach komisji.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotuje do dnia 20 stycznia 2013r. „Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2013 r.”

Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2013 r. o zakwalifikowaniu się na listę kandydatów zostaną powiadomieni pisemnie.

Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Powiatu Krapkowickiego z „Listy kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2013 r.”, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych określone zostały w Uchwale Nr V/42/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2011-2014.

Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie kandydata można pobrać ze strony internetowej www.powiatkrapkowicki.pl lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.

 

* liczy się data wpływu do Starostwa - zgłoszenia przesłane po 31.12.2012 r. nie będą rozpatrywane.

DOCFormularz zgłoszeniony.doc (39,50KB)

DOCOświadczenie kandydata na członka komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2013 r.doc (25,50KB)