Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo jazdy oraz międzynarodowe prawo jazdy

Miejsce załatwiania sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 322, 77 40 74 323
mail:
 
Wzór wniosku – do pobrania:
 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
  PDF11_wniosek_o_prawo-jazdy.pdf (101,05KB)
  (UWAGA! Wniosek winien być dostarczony na jednej kartce wydrukowanej dwustronnie) 
Podstawa prawna: 
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 ze zmianami),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 210, poz. 1626).

 

Informacje:
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
 
Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
 1) kategorii A - motocyklem;
 2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
 3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 4) kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;
 5) kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 6) kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 7) kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 8) kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);
10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
11) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
12) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 3. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii;
 5. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.
Do wniosku o wydanie / wymianę prawa jazdy należy dołączyć wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4, 5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazała głowę w pozycji lewego półprofilu.
 
Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:
 1. 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T;
 2. 18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;
 3. 21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, z zastrzeżeniem ust. 4.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
 1. rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
 2. motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
 3. pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat
w przypadku karty motorowerowej.
Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.
Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.
Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. W sytuacji, o których mowa powyżej starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
 1. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia
  o utracie dokumentu;
 2. zwrotu zniszczonego dokumentu albo
 3. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.
 
W razie odzyskania utraconego dokumentu, dokument ten należy zwrócić do starosty.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.
 
Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego - warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub Państwo Członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu.
 
Kierujący może posiadać tylko jedno ważne krajowe prawo jazdy.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy powinien uzyskać wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.
Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy, na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:
 • świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego;
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie o której mowa art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia.
Za dokonanie wpisu pobiera się opłatę, jak za wymianę prawa jazdy.
 
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres
3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.
Opłaty za wydanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy.
Opłata za wydanie oraz wymianę prawa jazdy wynosi 84,50 zł.
Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 30,00 zł.
 
Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:
 1. za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – 0,50 zł.,
 2. za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy - 0,50 zł.
 
 
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001
 


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2011.06.02