Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O KONKURSACH na stanowiska dyrektorów: : - Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, - Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Ks. Fr. Duszy 7, - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,

nowa podstrona, dodana 2007-05-17

 

OGŁOSZENIE O KONKURSACH 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

- Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5,

- Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Ks. Fr. Duszy 7,

- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1.

 

1. Do konkursów mogą przystąpić osoby posiadające stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, które spełniają następujące wymagania:

1)     ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowisk nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych  lub poradni;

2)     ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)     posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskały co najmniej dobrą oceną pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczycieli akademickich – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmują bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)      posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania dyscyplinarne;

7)      nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania karne;

8)      nie były karane zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

 

2. Do konkursu mogą przystąpić również osoby nie będące nauczycielami, które:

1)      ukończyły studia magisterskie;

2)      posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy;

3)      posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające zakresowi zadań szkoły lub poradni;

4)      spełniają wymagania określone w pkt 1 ppkt 2 i 5-8 niniejszego ogłoszenia.

 

3. Oferty osób przystępujących do konkursów powinny zawierać: 

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -  w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.);

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.);

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych            im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”,

      Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego   
w Krapkowicach”
,

      Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach”
,

      Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach”,

 

      w terminie do dnia 30.05.2007 r., w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1,
47-303 Krapkowice.

Konkursy przeprowadzą Komisje Konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego.

O terminach i miejscach przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

                                                                                                                               Albert Macha

Starosta Krapkowicki

 

 

 
informację wytworzył(a): Janina Daszkiewicz
za treść odpowiada: Janina Daszkiewicz
data wytworzenia: 2007-05-17