Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DRUGI NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR ds. kancelarii tajnej i współpracy z inspekcjami, służbami i strażami

nowa podstrona, dodana 2007-05-11

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA DRUGI NABÓR

NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR ds. kancelarii tajnej i współpracy z inspekcjami, służbami i strażami

 

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba –  pełny etat

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

1.              wykształcenie  wyższe,

2.              staż pracy minimum 3 lata

3.              obywatelstwo polskie,

4.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

7.              nieposzlakowana opinia

II. Wymagania dodatkowe:

1)       posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli „Tajne”

2)       znajomość przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych;

3)       znajomość ustaw i rozporządzeń samorządowych;

4)       dyspozycyjność;

5)       umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):

1.              Organizacja i prowadzenie kancelarii tajnej

2.              Określanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, na terenie powiatu,

3.              Planowanie, organizowanie szkoleń i treningów w zakresie obrony cywilnej oraz opracowywanie informacji z ich  przebiegu;

4.              Przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań obronnych Powiatu

5.              Opracowywanie procedur dotyczących kryzysu oraz działań w czasie jego trwania.

6.              Organizacja i zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

7.              Aktualizowanie Powiatowego Planu Ratownictwa i Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Krapkowickiego. 

8.              Aktualizowanie Powiatowego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu;

9.              Koordynacja działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze Powiatu,

10.           Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty oraz Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

11.           Współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną oraz Powiatowymi Służbami Weterynarii i  Sanepidu.

IV. Wymagane dokumenty:

1.             list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej  i przebiegiem nauki,

2.              kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.           kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

4.             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

5.              oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6.             oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – inspektora,

7.             oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków.

8.             inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na stanowisku młodszego referenta.

V. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: : „Nabór na stanowisko inspektora ds. kancelarii tajnej i współpracy z inspekcjami, służbami i strażami” osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia 28 maja 2007r. do godziny. 12.00 . Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
28 maja 2007r. o godz. 13.00.Informacja z otwarcia ofert około godziny 13.30

                Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

Starosta Krapkowicki

Albert Macha
 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę