Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Młodszego Referenta w wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

MŁODSZY REFERENT W  WYDZIALE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
W STAROSTWIE POWIATOWYM W KRAPKOWICACH

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

1.              obywatelstwo polskie,

2.              ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych,

3.              korzysta z pełni praw publicznych,

4.              wykształcenie  średnie lub wyższe w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa lub leśnictwa,

5.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

7.              nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1.              doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub państwowej, ,

2.              komunikatywność i otwartość,

3.              umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność,

4.              znajomość przepisów w zakresie:

-                Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

-                Ustawy prawo ochrony środowiska;

-                Ustawy o ochronie przyrody;

-                Ustawy prawo łowieckie;

-                Ustawy o lasach;

-                Ustawy o odpadach;

-                Ustawy prawo wodne;

5.              umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):

1.               realizowanie zadań w zakresie:

·                 przygotowywanie projektów aktów prawnych (uchwał Zarządu, Rady Powiatu, umów, zarządzeń, kosztorysów i innych)  w zakresie właściwości wydziału i przedkładanie ich Wicestaroście;

·                 współpraca z rolnikami i organizacjami rolniczymi z terenu Powiatu Krapkowickiego,

·                 gromadzenie i upowszechnianie na terenie powiatu rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska;

·                 współpraca z WODR oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dla rolnictwa oraz ochroną środowiska;

 

2.              rozpatrywanie spraw w zakresie:

·                 ustawy prawo wodne

·                 ustawy prawo ochrony środowiska;

·                 ustawy o ochronie przyrody;

·                 ustawy o odpadach;

·                 ustawy o lasach;

·                 ustawy prawo łowieckie;

IV. Wymagane dokumenty:

1.              list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej  i przebiegiem nauki,

2.              kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.            kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

4.              oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

5.              oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6.              oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – młodszego referenta ,

7.              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków.

8.              inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na stanowisku młodszego referenta.

V. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem:
"Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach" osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia 7 maja 2007r. do godziny. 15.00 . Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
8 maja 2007r.o godz. 12.00.Informacja z otwarcia ofert około godziny 13.30

                Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

Starosta Krapkowicki

Albert Macha