Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 

Nazwa i adres jednostki,

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Miejsce wykonywania pracy

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

1.              wykształcenie  wyższe geodezyjne,

2.              staż pracy minimum 3 lata,

3.              obywatelstwo polskie,

4.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

7.              nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1)       dobra znajomość programu GEO – INFO,

2)       znajomość ustaw i rozporządzeń samorządowych oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

3)       umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):

1.               zarządzanie bazą mapy numerycznej w trybie zmian bieżących;

2.               weryfikacja bazy danych mapy numerycznej powstałej w wyniku digitalizacji rastra mapy zasadniczej (ewidencyjnej) na dane pozyskane metodami pomiarów bezpośrednich;

3.               porównywanie spójności danych  opisowych i kartograficznych;

4.               sporządzanie raportów i zestawień dla Głównego Geodety Kraju, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej;

5.               wykonywanie kontroli i analiz obiektów mapy numerycznej;

6.               przekazywanie danych do Państwowego Rejestru Granic;

7.               sporządzanie wyplotów map wielkoformatowych;

8.               wydawanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

9.               rzetelne i obiektywne  wykonywanie przydzielonych zadań wraz z przygotowywaniem projektów pism i dokumentów.

IV. Wymagane dokumenty:

1.              list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej  i przebiegiem nauki,

2.              kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.            kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.              oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

5.              oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6.              oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – inspektora,

7.              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków.

8.              inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na stanowisku inspektora.

V. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem:
"Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia 7 maja 2007r. do godziny. 15.00 . Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
8 maja 2007r.o godz. 11.00.Informacja z otwarcia ofert około godziny 13.30

                Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

Starosta Krapkowicki

Albert Macha