Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2007 - Kadencja 2006-2010

Uchwału Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Rok 2007 - Kadencja 2006-2010

UWAGA: W przypadku błędów podczas otwierania plików uchwał na stronie, proszę uprzednio zapisać wybrany plik na dysku twardym komputera a następnie otworzyć zapisany plik.

DOCuchw. nr 33 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i mlodziezy okreslonego umowa Nr Or. 3052 – 20-2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. pomiedzy Stowarzyszeniem...doc

DOCuchw. nr 34 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania...doc

DOCuchw. nr 35 w sprawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 35 - Zalacznik Nr 1 do uchwały Nr 35 w srpawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 35 - Zalacznik Nr 2 do uchwały Nr 35 w srpawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 35 - Zalacznik Nr 3 do uchwały Nr 35 w srpawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 35 - Zalacznik Nr 4 do uchwały Nr 35 w srpawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 35 - Zalacznik Nr 5 do uchwały Nr 35 w srpawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 35 - Zalacznik Nr 6 do uchwały Nr 35 w srpawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 36 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej okreslonego umowa Nr Or. 0118 – 12-2006 z dnia 7 lutego 2006 r. pomiedzy...doc

DOCuchw. nr 37 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury okreslonego umowa Nr Or. 3052 – 17-2006 z dnia 20 lipca 2006 r. pomiedzy Towarzystwem Spoleczno – Kulturalnym...doc

DOCuchw. nr 38 w sprawie wygasniecia trwalego zarzadu.doc

DOCuchw. nr 39 w sprawie ustalenia warunkow II przetargu na zbycie nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40 – 42.doc

DOCuchw. nr 40 w sprawie dodatkowych godzin lekcyjnych.doc

DOCuchw. nr 41 w sprawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 42 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol Zawodowych im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 43 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol im. J. Kilinskiego w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 44 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol im. Jana Pawla II w Zdzieszowicach.doc

DOCuchw. nr 45 w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.doc

XLSuchw. nr 46 - Zalacznik Nr 1 Czesc 1 do uchwały Nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.xls

XLSuchw. nr 46 - Zalacznik Nr 1 Czesc 2 do uchwały Nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.xls

DOCuchw. nr 46 - Zalacznik Nr 1 Czesc 3 do uchwały Nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.doc

DOCuchw. nr 46 - Zalacznik Nr 1 Czesc 4 do uchwały Nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.doc

DOCuchw. nr 46 - Zalacznik Nr 1 Czesc 5 do uchwały Nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.doc

XLSuchw. nr 46 - Zalacznik nr 2 do uchwaly Nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.xls

DOCuchw. nr 46 - Załącznik nr 3 do uchwaly Nr 46 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2006 rok.doc

DOCuchw. nr 47 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

XLSuchw. nr 47 - Zalacznik nr 1 do uchwały Nr 47 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.xls

XLSuchw. nr 47 - Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 47 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.xls

XLSuchw. nr 47 - Zalacznik nr 3 do uchwaly nr 47 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.xls

XLSuchw. nr 47 - Zalacznik nr 4 do uchwaly nr 47 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.xls

DOCuchw. nr 48 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksow do umow pozyczek dla SP ZOZ.doc

DOCuchw. nr 49 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu i kontaktow zagranicznych, organizacji kolonii i obozow dla dzieci i mlodziezy szkolnej w roku...doc

DOCuchw. nr 50 w sprawie opinii dot. zaliczenia drogi nr 1749 O Raszowa – Naklo na odcinku od km 0+828 do km 1+353 do kategorii drog powiatowych Powiatu Strzeleckiego.doc

DOCuchw. nr 51 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 52 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 53 w sprawie umorzenia naleznosci Skarbu Panstwa - Starosty Krapkowickiego z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow Skarbu Panstwa.doc

DOCuchw. nr 54 w sprawie prolongaty warunkow uzyczenia pomieszczen dla Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji.doc

DOCuchw. nr 55 w sprawie zmiany wartosci majatku nieruchomego.doc

DOCuchw. nr 56 w sprawie zmiany wartosci majatku nieruchomego.doc

DOCuchw. nr 57 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ.doc

DOCuchw. nr 58 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 59 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 60 w sprawie zmiany uchwały Nr 49-2007 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu...doc

DOCuchw. nr 61 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami...doc

DOCuchw. nr 62 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadan publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz edukacji ekologicznej w roku 2007.doc

DOCuchw. nr 63 w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji konkursowej.doc

DOCuchw. nr 64 w sprawie upowaznienia Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2007 r.doc

DOCuchw. nr 65 w sprawie upowaznienia do wystepowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w postepowaniu zwiazanym z podpisaniem umowy przedwstepnej.doc

DOCuchw. nr 66 w sprawie upowaznienia do podpisania w imieniu Powiatu Krapkowickiego wniosku dla projektu pn.Podniesienie jakosci uslug medycznych oraz promocja...doc

DOCuchw. nr 67 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na sfinansowanie przedsiewziecia pt.Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego.doc

DOCuchw. nr 68 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na sfinansowanie przedsiewziecia pt.Badanie stanu jakosci powietrza metodami pasywnymi.doc

DOCuchw. nr 69 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup uzywanych elementow zestawu RTG i wykonaniu remontu we wlasnym zakresie.doc

DOCuchw. nr 70 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci rehabilitacyjnej i wykorzystania srodkow finansowych Warsztatu Terapii Zajeciowej w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 71 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 72 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 73 w sprawie zmiany uchwaly Nr 507-2006...w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Rozbudowa stacji zlewczej sciekow w Walcach.doc

DOCuchw. nr 74 w sprawie zmiany uchwaly Nr 25-2006...w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na wsparcie przedsiewziecia pt.Zakup workow do segregacji odpadow stalych...doc

DOCuchw. nr 75 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 76 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 77 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na remont instalacji do ogrzewania cieplej wody w Szpitalu w Krapkowicach Otmecie...doc

DOCuchw. nr 78 w sprawie ustalenia odplatnosci uczestnikow obozu pilkarskiego w ramach wspolpracy partnerskiej z powiatem Altenkirchen Polsko-niemieckie spotkanie...doc

DOCuchw. nr 79 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 80 w sprawie ustalenia warunkow najmu lokalu z przeznaczeniem na punkt kasowy-filie w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 81 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r.w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 82 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 83 w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2007 roku.doc

DOCuchw. nr 84 w sprawie wyznaczenia osoby zastepujacej dyrektora w przypadku jego nieobecnosci.doc

DOCuchw. nr 85 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol im.Jana Pawla II w Zdzieszowicach.doc

DOCuchw. nr 86 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 87 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol im.J. Kilinskiego w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 88 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol Zawodowych im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 89 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 90 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 91 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej ANNA w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 92 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup pomp infuzyjnych na potrzeby oddzialu wewnetrznego i dzieciecego Szpitala...doc

DOCuchw. nr 93 w sprawie zmiany Uchwaly Nr 83-2007...w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2007 roku.doc

DOCuchw. nr 94 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Ekologia i ochrona srodowiska-wyzwania...doposazenie bibliotek szkolnych...doc

DOCuchw. nr 95 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Konkurs Ekologiczny...w gminie Gogolin pn.Ziemia odzyskana..doc

DOCuchw. nr 96 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 97 w sprawie zmiany uchwaly Nr 49-2007...w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie edukacji i kultury,sportu i rekreacji...w roku budzetowym 2007.doc

DOCuchw. nr 98 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 99 w sprawie zmiany uchwaly Nr 49-2007...w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie edukacji i kultury,sportu i rekreacji...w roku budzetowym 2007.doc

DOCuchw. nr 100 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 101 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 102 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na wspieranie Programu Edukacji Ekologicznej pn.Czyste Srodowisko-komfort na co dzien.doc

DOCuchw. nr 103 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na wsparcie przedsiewziecia pn.Transport i utylizacja odpadow niebezpiecznych na terenie miasta i gminy Krapkowice...doc

DOCuchw. nr 104 w sprawie zmiany uchwaly Nr 491-2006...w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Opracowanie kompleksowego programu ograniczenia...doc

DOCuchw. nr 105 w sprawie odwolania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 106 w sprawie powolania pelniacego obowiazki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 107 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 108 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 109 w sprawie zmiany uchwaly Nr 40-2007 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie dodatkowych godzin lekcyjnych.doc

DOCuchw. nr 110 w sprawie nabycia nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1.doc

PDFuchw. nr 111 w sprawie zmiany uchwaly nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 112 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 113 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol Zawodowych im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 114 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol im. J. Kilinskiego w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 115 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol im. Jana Pawla II w Zdzieszowicach.pdf

PDFuchw. nr 116 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 117 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego.pdf

PDFuchw. nr 118 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 119 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 120 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 121 w sprawie upowaznienia do zawarcia aneksu do umowy pozyczki dla SP ZOZ w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 122 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na sfinansowanie przedsiewziecia pn.Nasadzenie krzewow przy drodze powiatowej w Kamieniu Slaskim.pdf

PDFuchw. nr 123 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 124 w sprawie upowaznienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2007 r.pdf

PDFuchw. nr 125 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 126 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 127 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Zakup map w celu opracowania kompleksowego programu ograniczenia niskiej emisji...pdf

PDFuchw. nr 128 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z przeznaczeniem na organizacje XV Opolskiego Swieta Piesni Ludowej w ramach VI Europejskiego Kongresu Odnowy...pdf

PDFuchw. nr 129 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z przeznaczeniem na organizacje Krapkowickich Biegow Dzieci i Mlodziezy w ramach XXV Krapkowickiego Biegu...pdf

PDFuchw. nr 130 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

PDFuchw. nr 131 w sprawie opinii dot. pozbawienia ulic kategorii drog powiatowych w miescie Prudnik.pdf

PDFuchw. nr 132 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007rok.pdf

PDFuchw. nr 133 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.pdf

DOCuchw. nr 134 w sprawie zmiany uchwaly Nr 83-2007 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego...w sprawie opracowania planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2007 roku.doc

DOCuchw. nr 135 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r.w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 136 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 137 w sprawie zmiany uchwaly Nr 289-2005...w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej ANNA w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 138 w sprawie opinii dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej w miescie Kedzierzyn-Kozle.doc

DOCuchw. nr 139 w sprawie oddania nieruchomosci w trwaly zarzad.doc

DOCuchw. nr 140 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu...pomiedzy Automobilklubem Opolskim w Opolu...doc

DOCuchw. nr 141 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury...pomiedzy Stowarzyszeniem Sprawiedliwosc Pokoj i Integralnosc Stworzenia...doc

DOCuchw. nr 142 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 143 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.doc

XLSuchw. nr 144 - Zalacznik nr 1 czesc 1 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.xls

XLSuchw. nr 144 - Zalacznik nr 1 czesc 2 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.xls

DOCuchw. nr 144 - Zalacznik nr 1 czesc 3 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.doc

DOCuchw. nr 144 - Zalacznik nr 1 czesc 4 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.doc

DOCuchw. nr 144 - Zalacznik nr 1 czesc 5 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.doc

DOCuchw. nr 144 - Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.doc

PDFuchw. nr 144 - Zalacznik nr 2 czesc 1 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.pdf

PDFuchw. nr 144 - Zalacznik nr 2 czesc 2 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.pdf

PDFuchw. nr 144 - Zalacznik nr 2 czesc 3 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.pdf

PDFuchw. nr 144 - Zalacznik nr 2 czesc 4 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.pdf

DOCuchw. nr 144 - Zalacznik nr 3 do uchwaly nr 144 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2007 r.doc

DOCuchw. nr 145 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu...pomiedzy Zwiazkiem Harcerstwa Polskiego-Choragiew Opolska...doc

DOCuchw. nr 146 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 147 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 148 w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoly.doc

DOCuchw. nr 149 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 150 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 151 w sprawie zmiany uchwaly Nr 49-2007...w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie edukacji i kultury,sportu...w roku budzetowym 2007..doc

DOCuchw. nr 152 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarzadu Drog.doc

DOCuchw. nr 153 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na wsparcie przedsiewziecia pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie-zadanie Fabryczna.doc

DOCuchw. nr 154 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Zakup aktualnej wersji programu KARTY INFORMACYJNE oraz poradnika...doc

DOCuchw. nr 155 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 156 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 157 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 158 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 159 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu...pomiedzy Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespolow...doc

DOCuchw. nr 160 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury...pomiedzy towarzystwem Spiewaczym Harfa, a Powiatem Krapkowickim.doc

DOCuchw. nr 161 w sprawie zmiany planu remontow w Powiatowym Zarzadzie Drog w Krapkowicach w 2007 roku.doc

DOCuchw. nr 162 w sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 163 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 164 w sprawie ustalenia warunkow III przetargu na zbycie nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42.doc

DOCuchw. nr 165 w sprawie wyrazenia zgody na bezplatne uzyczenie oprogramowania komputerowego.doc

DOCuchw. nr 166 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 167 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 168 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 169 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup aparatu USG z osprzetem dla Szpitala Powiatowego w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 170 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Gminy Walce z przeznaczeniem na organizacje Dozynek Gminnych w Rozkochowie...pomiedzy Gmina Walce...doc

DOCuchw. nr 171 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 172 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 173 w sprawie zmiany uchwaly Nr 49-2007...w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie edukacji i kultury, sportu i rekreacji...w roku budzetowym 2007.doc

DOCuchw. nr 174 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Gminy Walce z przeznaczeniem na prace restauratorskie przy kapliczce w Dobieszowicach...doc

DOCuchw. nr 175 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu... pomiedzy Gminnym Towarzystwem Sportowym Iron Man...doc

DOCuchw. nr 176 w sprawie przyjecia czesciowego rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup szczepionek przeciwko posocznicy.doc

DOCuchw. nr 177 w sprawie ustalenia warunkow najmu pomieszczenia biurowego dla Fischer ABV Polska Sp. z o.o.doc

DOCuchw. nr 178 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 179 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 180 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury...pomiedzy Stowarzyszeniem Polski Zwiazek Emerytow,Rencistow i Inwalidow...doc

DOCuchw. nr 181 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury...pomiedzy Stowarzyszeniem Klub Inteligencji Katolickiej...doc

DOCuchw. nr 182 w sprawie zmian w ewidencji majatku nieruchomego Powiatu Krapkowickiego.doc

DOCuchw. nr 183 w sprawie zgody na wydzierzawienie pomieszczen gabinetu stomatologicznego znajdujacego sie w Przychodni w Krapkowicach, ul. Szkolna 7, na okres do 3 lat.doc

DOCuchw. nr 184 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie...projektu uchwaly budzetowej na 2008 r oraz informacji o stanie mienia...doc

DOCuchw. nr 184 - Zalacznik Nr 1 do uchwaly nr 184 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie... projektu uchwaly budzetowej na 2008 r....doc

DOCuchw. nr 184 - Zalacznik Nr 2 do uchwaly nr 184 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie... projektu uchwaly budzetowej na 2008 r....doc

DOCuchw. nr 184 - Zalacznik Nr 3 do uchwaly nr 184 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie... projektu uchwaly budzetowej na 2008 r....doc

DOCuchw. nr 185 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 186 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 187 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu...pomiedzy Uczniowskim Klubem Sportowym Czworka...doc

DOCuchw. nr 188 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. sw. Michala Archaniola w Pisarzowicach z przeznaczeniem na prace restauratorskie...doc

DOCuchw. nr 189 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup sprzetu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 190 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

XLSuchw. nr 184 - Zalacznik Nr 4 do uchwaly nr 184 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu i Radzie..xls

XLSuchw nr 184 - Zalaczniki Nr 1-12 do zalacznika Nr 1 uchwaly nr 184 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu...xls

DOCuchw nr 184 - Zalacznik Nr 13 do zalacznika Nr 1 uchwaly nr 184 w sprawie przedstawienia RIO w Opolu...doc

DOCuchw. nr 191 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 192 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 193 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 194 w sprawie przeznaczenia srodkow PFOSiGW na realizacje przedsiewziecia pn.Usuniecie, transport i utylizacja odpadu o kodzie 16 05 08 - zuzyte organiczne chemikalia.doc

DOCuchw. nr 195 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 196 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 197 w sprawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCuchw. nr 198 w sprawie zmiany uchwaly Nr 49-2007...w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w dziedzinie edukacji i kultury,sportu i rekreacji...w roku budzetowym 2007.doc

DOCuchw. nr 199 w sprawie zaopiniowania projektu uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego w sprawie wylaczenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespolu Opieki...doc

DOCuchw. nr 200 w sprawie zgody na wydzierzawienie pomieszczen gabinetu stomatologicznego znajdujacego sie w budynku Zakladu Opiekunczo-Leczniczego...w Gorazdzach.doc

DOCuchw. nr 201 w sprawie zmiany stawek oplat za korzystanie z pomieszczen w budynku Powiatu Krapkowickiego.doc

DOCuchw. nr 202 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 203 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 203 A w sprawie uchylenia uchwaly Nr 190-2007 Zarzadu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 listopada 2007 roku.doc

DOCuchw. nr 204 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 205 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 206 w sprawie zmiany projektu uchwaly Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 rok.doc

DOCuchw. nr 207 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup sprzetu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 208 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na remont dachu w Zakladzie Opiekunczo-Leczniczym w Gorazdzach, ul.Glowna 23.doc

DOCuchw. nr 209 w sprawie przyjecia rozliczenia dodatkowych sluzb patrolowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 210 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 211 w sprawie zmiany uchwaly Nr III-19-2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 212 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok.doc

DOCuchw. nr 213 w sprawie zaopiniowania kandydatki na stanowisko wicedyrektora szkoly.doc

DOCuchw. nr 214 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizacje wyborow Miss Ziemi Krapkowickiej i Miss Nastolatek Ziemi Krapkowickiej...doc

DOCuchw. nr 215 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizacje rozgrywek Szkolnego Zwiazku Sportowego na szczeblu powiatowym...doc

DOCuchw. nr 216 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej...pomiedzy Klubem Karate-Do ENSO Krapkowice...doc

DOCuchw. nr 217 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Wniebowzietej w Otmecie z przeznaczeniem na prace...doc

DOCuchw. nr 218 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu edukacyjnej opieki...pomiedzy Stowarzyszeniem Otwarte Serce.doc

DOCuchw. nr 219 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej...pomiedzy Stowarzyszeniem Koksownik...doc

DOCuchw. nr 220 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury pomiedzy Towarzystwem Spoleczno-Kulturalnym Niemcow.doc

DOCuchw. nr 221 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji udzielonej przez Powiat Krapkowicki dla Gminy Strzeleczki z przeznaczeniem na partycypacje...doc

DOCuchw. nr 222 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2008 r.doc

DOCuchw. nr 222 - Zalacznik nr 1 do zalacznika uchwaly nr 222 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2008 r.doc

DOCuchw. nr 222 - Zalacznik nr 2 do zalacznika uchwaly nr 222 w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na 2008 r.doc

DOCuchw. nr 223 w sprawie przyjecia rozliczenia dotacji dla SP ZOZ Krapkowice na zakup materacy dla oddzialu chirurgicznego Szpitala w Krapkowicach.doc

DOCuchw. nr 224 w sprawie zgody na wydzierzawienie pomieszczen znajdujacych sie w Przychodni w Krapkowicach, ul. Szkolna 7, na okres do 1 roku.doc