Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2004

Uchwały:

DOCuchw. nr 123 w sprawie zmiany projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (22,00KB)

DOCzałącznik do uchw. 123 - projekt uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (29,50KB)

XLSzalaczniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls (264,00KB)

DOCzałącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (36,50KB)

XLSzałącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..xls (18,00KB)

DOCuchw. nr 124 w sprawie uchylenia uchwał Zarządu dot. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 125 w sprawie zmiany projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 126 w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 127 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.doc (21,50KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 127 - umowa o kredyt w rachunku bieżącym.doc (42,50KB)

DOCzałączniki do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.doc (29,50KB)

DOCuchw. nr 128 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki dla SP ZOZ.doc (57,00KB)

DOCuchw. nr 129 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (21,50KB)

XLSzałącznik nr 1 - dochody.xls (31,50KB)

XLSzałącznik nr 2 - wydatki.xls (70,00KB)

XLSzałącznik nr 3 - zadania z zakresu administracji rządowej.xls (18,50KB)

XLSzałącznik nr 4 - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.xls (44,00KB)

DOCzałącznik Nr 3 do umowy o pożyczkę - potwierdzenie przez bank prowadzacy rachunek pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 130 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki dla SP ZOZ.doc (21,00KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 130 - umowa o pożyczkę gotówkową.doc (37,00KB)

DOCzałącznik Nr 2 do umowy o pożyczkę - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.doc (21,00KB)

DOCzałącznik Nr 1 do umowy pozyczki - deklaracja weksla in blanco.doc (24,00KB)

DOCzałącznik Nr 4 do umowy o pożyczkę - wykaz zobowiązań do sfinansowania pożyczki w kwocie 160.000 zł.doc (26,00KB)

DOCuchw. nr 131 w sprawie zmiany uchwały nr 401 z dnia 15 kwietnia 2002 r. Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami PFOŚiGW.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 132 w sprawie dofinansowania ze środków PFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pt. Kanalizacja sanitarna Rogów Opolski.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 133 w sprawie przeznaczenia środków PFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. Kształtowanie świadomości ekologicznej w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 134 w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 135 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (73,50KB)

DOCuchw. nr 136 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 137 w sprawie podziału klasy na grupy językowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 138 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia.doc (56,00KB)

DOCuchw. nr 139 w sprawie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchni szpitalnej oraz części piwnicznej kuchni nieruchomości.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 140 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora w przypadku jego nieobecności.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 141 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora w przypadku jego nieobecności.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 142 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004r..doc (80,00KB)

DOCuchw. nr 143 w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 144 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (62,50KB)

DOCuchw. nr 145 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (86,50KB)

DOCuchw. nr 146 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 147 w sprawie zgody na zakup sprzętu do kinezyterapii przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 148 w sprawie zmiany uchwały nr 138 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat.doc (50,00KB)

DOCuchw. nr 149 w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 150 w sprawie uchwalenia projektów Programu Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego na lata 2003 - 2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego.doc (22,50KB)

DOCzalącznik nr 1 - Program Ochrony Środowiska Powiatu Krapkowickiego na lata 2003 - 2015.doc (3,91MB)

DOCzalącznik nr 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego.doc (1,88MB)

DOCuchw. nr 151 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2003 rok.doc (29,00KB)

DOCuchw. nr 152 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (44,00KB)

DOCuchw. nr 153 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (40,50KB)

DOCuchw. nr 154 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu i planu finansowego Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (97,00KB)

DOCuchw. nr 155 w sprawie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń RTG znajdujących się w Przychodni w Krapkowicach, ul. Szkolna 7.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 156 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (63,00KB)

DOCuchw. nr 157 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (91,50KB)

DOCuchw. nr 158 w sprawie umorzenia wierzytelności Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 159 w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2004 r..doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 160 w sprawie zmiany warunków użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 161 w sprawie ustalenia zadań oraz wydatków w dziedzinie kultury - rozdział 92105, sportu i rekreacji - rozdział 92605, promocji i kontaktów zagranicznych - rozdział 75095 w roku budżeto.doc (27,50KB)

DOCpreliminarz wydatków - kultura 2004- 7.04.04skrot..doc (45,00KB)

DOCpreliminarz wydatków - sport i rekreacja 2004-paragrafy i podparagrafy z 13.01.04.II.doc (37,00KB)

DOCpreliminarz wydatków na promocję Powiatu oraz kontakty zagraniczne - 2004 (I).z podparagrafami z 7.04.04..doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 162 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (40,50KB)

DOCuchw. nr 163 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (98,50KB)

DOCuchw. nr 164 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pt. Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecz.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 165 w sprawie zmiany uchwały Nr 161Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 07.04.2004 r. w sprawie ustalenia zadań oraz wydatków w dziedzinie kultury - rozdział 92105, sportu i rekr.doc (32,00KB)

DOCuchw. nr 166 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (42,00KB)

DOCuchw. nr 167 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (103,50KB)

DOCuchw. nr 168 w sprawie zmiany uchwały Nr 161 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 07.04.2004 r. w sprawie ustalenia zadań oraz wydatków w dziedzinie kultury - rozdział 92105, sportu i rekr.doc (52,00KB)

DOCuchw. nr 169 w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 170 w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 171 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pt. Badanie stanu jakości powietrza metodami pasywnymi.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 172 w sprawie zmiany uchwały Nr 169 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 173 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pt. Zadrzewianie i zakrzewianie terenów szkolnych w gminie.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 174 w sprawie zmiany warunków użyczenia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.doc (27,00KB)

DOCuchw. nr 175 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (56,00KB)

DOCuchw. nr 176 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (112,50KB)

DOCuchw. nr 177 w sprawie ustalenia warunków najmu pomieszczeń na prowadzenie Punktu Informacyjnego ZUS w Krapkowicach.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 178 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pt. Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazow.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 179 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pt. Zagospodarowanie przyrodniczo - edukacyjne ogrodu rośl.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 180 w sprawie zbycia nieruchomości - działki nr 6 - 51.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 181 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki dla SP ZOZ.doc (23,50KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 181 - umowa o pożyczkę gotówkową.doc (35,00KB)

DOCZałącznik Nr 1 do umowy o pozyczkę SP ZOZ 2004 r. - delklaracja do weksla in blanco.doc (22,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 do umowy o pożyczkę SP ZOZ 2004 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.doc (21,00KB)

DOCZałącznik Nr 3 do umowy pożyczki SP ZOZ 2004 - potwierdzenie przez bank prowadzacy rachunek pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ.doc (20,50KB)

DOCZałącznik Nr 4 do umowy-wykaz zobowiązań do sfinansowania 2004 - wykaz zobowiązań do sfinansowania pożyczki w kwocie 400.000 zł.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 182 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (116,50KB)

DOCuchw. nr 183 w sprawie zmiany uchwały Nr 174 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany warunków użyczenia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowi.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 184 w sprawie zbycia nieruchomości - działek nr 212 - 4 i nr 211.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 185 w sprawie zbycia sprzętu laboratoryjnego.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 186 w sprawie ustalenia odpłatności uczestników obozu młodzieżowego - Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 187 w sprawie zatrudnienia nauczyciela - emeryta w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 188 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok..doc (63,50KB)

DOCuchw. nr 189 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (158,00KB)

DOCuchw. nr 190 w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 191 w sprawie złożenia wniosków o przyznanie środków na realizację programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 192 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 193 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 194 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 195 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 197 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 198 w sprawie ustalenia warunków najmu dla Pani Małgorzaty Mróz - Pocztowa Agencja Usług Finansowych.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 199 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (77,00KB)

DOCuchw. nr 200 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (167,00KB)

DOCuchw. nr 201 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki dla SP ZOZ.doc (23,00KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 201 - umowa o pożyczkę gotówkową (krótkoterminową).doc (33,50KB)

DOCZałącznik Nr 1 do umowy o pozyczkę SP ZOZ 2004 r. - delklaracja do weksla in blanco.doc (26,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 do umowy o pożyczkę SP ZOZ 2004 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.doc (26,00KB)

DOCZałącznik Nr 3 do umowy pożyczki SP ZOZ 2004 - potwierdzenie przez bank prowadzacy rachunek pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 202 w sprawie zmiany uchwały Nr 161 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 07.04.2004 r. w sprawie ustalenia zadań oraz wydatków w dziedzinie kultury - rozdział 92105, sportu i rekreacji.doc (41,50KB)

DOCuchw. nr 203 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki długoterminowej.doc (21,00KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 203 - umowa o pożyczkę gotówkową.doc (35,00KB)

DOCZałącznik Nr 1 do umowy o pozyczkę SP ZOZ 2004 r. - delklaracja do weksla in blanco.doc (22,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 do umowy o pożyczkę SP ZOZ 2004 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.doc (21,00KB)

DOCZałącznik Nr 3 do umowy pożyczki SP ZOZ 2004 - potwierdzenie przez bank prowadzacy rachunek pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 204 w sprawie zmiany warunków najmu dla firmy TEMAR.doc (28,00KB)

DOCuchw. nr 205 w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Powiatu Krapkowickiego w postępowaniu rozgraniczeniowym.doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 206 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki długoterminowej.doc (23,50KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 206 - umowa o pożyczkę gotówkową.doc (34,50KB)

DOCZałącznik Nr 1 do umowy o pozyczkę SP ZOZ 2004 r. - delklaracja do weksla in blanco.doc (22,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 do umowy o pożyczkę SP ZOZ 2004 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.doc (21,00KB)

DOCZałącznik Nr 3 do umowy pożyczki SP ZOZ 2004 - potwierdzenie przez bank prowadzacy rachunek pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 207 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc (44,00KB)

DOCuchw. nr 208 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki długoterminowej.doc (21,00KB)

DOCzałącznik do uchw. nr 208 - umowa o pożyczkę gotówkową.doc (33,50KB)

DOCZałącznik Nr 1 do umowy o pozyczkę SP ZOZ 2004 r. - delklaracja do weksla in blanco.doc (22,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 do umowy o pożyczkę SP ZOZ 2004 - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.doc (21,00KB)

DOCZałącznik Nr 3 do umowy pożyczki SP ZOZ 2004 - potwierdzenie przez bank prowadzacy rachunek pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 209 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (71,00KB)

DOCuchw. nr 210 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (170,50KB)

DOCuchw. nr 211 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (96,00KB)

DOCuchw. nr 212 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (201,50KB)

DOCuchw. nr 213 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2004 r..doc (26,00KB)

XLSczęść 1 - wykonanie dochodów i przychodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2004 roku.xls (212,00KB)

XLSczęść 2 - wykonanie wydatków i rozchodów Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2004 roku.xls (59,50KB)

DOCczęść 3 - informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2004 roku.doc (80,00KB)

DOCzałącznik nr 1 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2004 roku.doc (20,00KB)

DOCzałącznik nr 2 półroczne sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg.doc (34,50KB)

DOCuchw. nr 214w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krap.doc (24,00KB)

DOCuchw. nr 215 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pt. Wymiana pieców węglowych na kotły gazowe dwufunkcyjne.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 216 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (70,50KB)

DOCuchw. nr 217 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (215,50KB)

DOCuchw. nr 218 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc (50,00KB)

DOCuchw. nr 219 w sprawie opinii dot. pozbawienia ulic kategorii dróg powiatowych w mieście Prudnik.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 220 w sprawie wydania opinii dot. zaliczenia odcinka ulicy Nyskiej w Prudniku do kategorii drogi powiatowej.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 221 w sprawie częściowego zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 222 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora w przypadku jego nieobecności.doc (20,50KB)

DOCuchw. nr 223 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (88,50KB)

DOCuchw. nr 224 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (217,00KB)

DOCuchw. nr 225 w sprawie wydzielenia części nieruchomości i jej zamiany.doc (25,50KB)

DOCuchw. nr 226 w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 227 w sprawie zmiany uchwały Nr 161 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 07.04.2004 r. w sprawie ustalenia zadań oraz wydatków w dziedzinie kultury - rozdział 92105, sportu i rekr.doc (36,50KB)

DOCuchw. nr 228 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.doc (25,00KB)

DOCuchw. nr 229 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 230 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (232,00KB)

DOCuchw. nr 231 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki.doc (30,50KB)

DOCuchw. nr 232 w sprawie zbycia nieruchomości - działki nr 180-7.doc (26,50KB)

DOCuchw. nr 233 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pt. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu D.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 234 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Krapkowickiego położonych przy ul. Sądowej 16 i Sądowej 20 w Krap.doc (38,00KB)

DOCuchw. nr 235 w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 236 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 237 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (66,00KB)

DOCuchw. nr 238 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (225,00KB)

DOCuchw. nr 239 w sprawie upoważnienia do udzielenia pożyczki długoterminowej.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 240 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (87,50KB)

DOCuchw. nr 241 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (242,00KB)

DOCuchw. nr 242 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pt. Pomiary poziomu hałasu na terenie zabudowy jednorod.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 243 w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Op.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 244 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (83,50KB)

DOCuchw. nr 245 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (254,00KB)

DOCuchw. nr 246 w sprawie zbycia nieruchomości - działki nr 180-9.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 247 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pt. Prace badawcze szkolnej części międzynarodowego pro.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 248 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (58,50KB)

DOCuchw. nr 249 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (252,50KB)

DOCuchw. nr 250 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (254,50KB)

DOCuchw. nr 251 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Powiatu Krapkowickiego projektu uchwały budżetowej na 2005 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.doc (21,50KB)

DOCzałącznik nr 1 - projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005r..doc (31,00KB)

DOCzałącznik nr 2 - objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (86,00KB)

DOCzałącznik nr 3 - informacja o stanie mienia Powiatu Krapkowickiego.doc (40,00KB)

DOCZałącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 r..doc (59,00KB)

DOCzalaczniki nr 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 r..doc (140,00KB)

DOCZałącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 r..doc (37,50KB)

DOCuchw. nr 252 w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla gm.doc (23,50KB)

DOCuchw. nr 253 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.doc (21,50KB)

DOCuchw. nr 254 w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Powiatu Krapkowickiego umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy styp.doc (21,00KB)

DOCuchw. nr 255 w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2004 r..doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 256 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (58,00KB)

DOCuchw. nr 257 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (264,50KB)

DOCuchw. nr 258 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (118,50KB)

DOCuchw. nr 259 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r..doc (280,00KB)

DOCuchw. nr 260 w sprawie zmiany uchwały Nr 242 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 261 w sprawie ustalenia warunków II przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. Sądowej 16.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 262 w sprawie ustalenia warunków II przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Krapkowicach przy ul. Sądowej 20.doc (23,00KB)

DOCuchw. nr 263 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (44,50KB)

DOCuchw. nr 264 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r..doc (41,00KB)

DOCuchw. nr 265 w sprawie prolongaty warunków najmu pomieszczeń dla Firmy PPHU - TEMAR.doc (22,50KB)

DOCuchw. nr 266 w sprawie prolongaty warunków najmu pomieszczeń dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 267 w sprawie zmiany uchwały Nr 253 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyj.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 268 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (57,50KB)

DOCuchw. nr 269 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r.doc (61,50KB)

DOCuchw. nr 270 w sprawie inicjatywy zmiany projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2005 rok.doc (31,00KB)

DOCuchw. nr 271 w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego.doc (22,00KB)

DOCuchw. nr 272 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego.doc (27,50KB)

DOCuchw. nr 273 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (48,50KB)

DOCuchw. nr 274 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r.doc (83,00KB)

DOCuchw. nr 275 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r.doc (43,00KB)

DOCuchw. nr 276 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (98,50KB)

DOCuchw. nr 277 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego i planu finansowego na 2004 r.doc (108,50KB)

DOCuchw. nr 278 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2005 r.doc (74,00KB)

DOCuchw. nr 279 w sprawie zmiany uchwały Nr 74 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 rok.doc (48,00KB)

DOCuchw. nr 280 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2004 r.doc (103,00KB)