Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora DPS ANNA w Krapkowicach

 

 

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ANNA”

W KRAPKOWICACH

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Wymagania niezbędne:

1.              wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji , pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji.

2.              Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

3.              obywatelstwo polskie,

4.              ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych,

5.              korzystanie z pełni praw publicznych,

6.              co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

7.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,  

8.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

9.              nieposzlakowana opinia.

 

wymagania dodatkowe:

1.              doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w placówkach pomocy społecznej;

2.              komunikatywność i otwartość;

3.              umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność;

4.              znajomość organizacji i zasad funkcjonowania pomocy społecznej;

5.              znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, o samorządzie powiatowym, finansach publicznych;

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), a w szczególności:

-               organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczą, administracyjną, finansową i gospodarczą Domu Pomocy Społecznej „ANNA”;

-               pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników;

-               realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organu prowadzącego;

-               wydawanie wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących działalności Domu Pomocy Społecznej „ANNA”  w formie własnych zarządzeń

-               bieżąca współpraca z organem prowadzącym, w tym z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach;

wymagane dokumenty:

1)             list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej,

2)             kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3)             kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

4)             kopie świadectw pracy (lub zaświadczeń z obecnego miejsca pracy) dokumentujących wymagany staż pracy,

5)             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)             zaświadczenie , że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,

8)             oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach w wymiarze 1 etatu.

9)             inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

     

termin i miejsce składania dokumentów:

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25-26 lub 38 w terminie do dnia 20 kwietnia 2007r.do godziny. 12.00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach  
dnia 20 kwietnia 2007r. o godz. 13.00. Informacja z otwarcia ofert około godziny 15.00.

      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25-26 lub na stronie www.bip.powiat krapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 4074326/7. o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

 

Starosta Krapkowicki

Albert Macha

 

 

 

informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 04.04.2007