Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
W STAROSTWIE POWIATOWYM W KRAPKOWICACH

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

Termin zatrudnienia:

1 sierpnia 2007r.

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

1.              obywatelstwo polskie,

2.              ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych,

3.              korzysta z pełni praw publicznych,

4.              wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,

5.              kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą – studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą;

6.              co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni  staż na stanowiskach lub w urzędach o których mowa w art. 3 ust. 4 punkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,:

7.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

8.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

9.              nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1.              doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce oświatowej;

2.              komunikatywność i otwartość,

3.              umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność,

4.              znajomość organizacji i zasad funkcjonowania systemu oświaty, w szczególności szczebla ponadgimnmazjalnego,

5.              znajomość przepisów o  systemie oświaty, Karty Nauczyciela, o samorządzie powiatowym, finansach publicznych,

6.              znajomość podstawowych zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, aplikowania do programów pomocowych,

7.              umiejętność analizy arkuszy organizacyjnych szkół,

8.              umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym (w szczególności):

1.               kierowanie wydziałem,

2.               realizowanie zadań w zakresie oświaty:

·                 przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół i placówek oświaty publicznej,

·                 dotacje dla placówek niepublicznych,

·                 nadzór nad działalnością szkół publicznych i niepublicznych w zakresie powierzonych zadań,

·                 ewidencja placówek  oświaty publicznej, organizacja pracy szkół i placówek,

·                 realizacja funduszy specjalnych i celowych,

·                 nadzór nad programami stypendialnymi dla uczniów i studentów,

·                 organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

·                 przeprowadzanie egzaminów na wyższe stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli,

·                 kierowanie uczniów do szkół, placówek specjalnych i ośrodków wychowawczych;

3.              nadzór nad pracą wydziału w zakresie kultury, sportu i współpracy z partnerami zagranicznymi.

IV. Wymagane dokumenty:

1.              list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej  i przebiegiem nauki,

2.              kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.            poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

4.              kopie świadectw pracy (lub zaświadczeń z obecnego miejsca pracy) dokumentujących wymagany staż pracy,

5.              oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,

6.              zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

7.              zaświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,

8.              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków.

9.              inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Z kandydatem może być zawarta umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny oraz na czas określony. Umowa zostanie zawarta w trybie ustawy o pracownikach samorządowych.

V. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem:
"Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach" osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia 26 marca 2007r. do godziny. 10.00 . Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
dnia 26 marca 2007r. o godz. 12.00.Informacja z otwarcia ofert około godziny 13.30

                Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

Starosta Krapkowicki

/-/Albert Macha
informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 7.03.2007