Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta do spraw technicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krapkowicach

Załącznik Nr 3

do „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krapkowicach”

 

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w KRAPKOWICACH

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

REFERENT DO SPRAW TECHNICZNYCH w POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG

(nazwa stanowiska pracy)

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce pracy:

Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach

47-300 Krapkowice, ul. Staszica 8

 

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne:

1)              Obywatelstwo polskie;

2)              Ukończony 18 rok życia;

3)              Korzystanie z pełni praw publicznych;

4)              Wykształcenie średnie o kierunku drogi i mosty kołowe

5)              Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

6)              Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

 

2.       Wymagania dodatkowe:

1)              Komunikatywność i otwartość;

2)              Umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność;

3)              Umiejętność obsługi komputera;

4)              Podstawowa znajomość w zakresie dróg i mostów kołowych;

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)              Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i zestawień statystycznych dotyczących utrzymania, remontów i budowy dróg i mostów;

2)              Prowadzenie ewidencji dróg i urządzeń drogowych;

3)              Opracowywanie planów utrzymania dróg i mostów;

4)              Zagadnienia związane z organizacją ruchu, wypadkami drogowymi, zimowym utrzymaniem i innymi związanymi z działalnością PZD

 

4.       Wymagane dokumenty:

1)              podanie o przyjęcie na stanowisko referenta;

2)              CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)              list motywacyjny;

4)              kwestionariusz osobowy

5)              poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

6)              zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska referenta

7)              zaświadczenie o niekaralności;

8)              oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków .

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko referenta do spraw technicznych” osobiście w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach, ul. Staszica 8, 47-300 Krapkowice, terminie do dnia 20 marca 2007 r. do godziny. 10.00. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach dnia 20 marca 2007 r. o godz. 12.00.a

      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Krapkowicach, ul. Staszica 8 sekretariat oraz na stronie www.bip.powiat krapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 077 46 67 347.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Staszica 8 w Krapkowicach.

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

 

nowa podstrona, dodana 2007-03-02informację wytworzył(a): Stefan Paterok
za treść odpowiada: Stefan Paterok
data wytworzenia: 2007-03-02