Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydziały Starostwa Powiatowego i Kompetencje

 

Gabinet Starosty realizuje w szczególności zadania związane ze współpracą Starosty i Zarządu z innymi organami władzy publicznej, kontaktem z mieszkańcami powiatu i petentami Starostwa, obsługą medialną, przygotowaniem materiałów, analiz i opracowań, prowadzeniem sekretariatu, obsługą kancelaryjną Starostwa i Zarządu.

 

Wydział Budownictwa i Środowiska realizuje w szczególności zadania organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, zadania z zakresu: regulacji korzystania z wód, gospodarki odpadami, geologii i górnictwa, ochrony: środowiska, atmosfery, gruntów rolnych i zwierząt łownych.

 

Wydział Inwestycji i Mienia realizuje w szczególności zadania z zakresu realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat, zakupu towarów i usług na potrzeby Starostwa, gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, zarządzania drogami powiatowymi, prowadzenia spraw wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, gospodarowania mieniem Powiatu.

 

Wydział Polityki Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i opieki społecznej, orzekania o niepełnosprawności, edukacji, prowadzenia szkół i poradni, nadzoru nad jednostkami powiatu realizującymi zadania w tym zakresie. W ramach wydziału działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Wydział Rozwoju i Współpracy realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, promocji powiatu, kultury, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy zagranicznej, turystyki, ochrony zabytków, koordynacji wdrażania strategii i programów rozwoju powiatu.

 

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje w szczególności zadania z zakresu rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia kierowców, zezwoleń na wykonywanie transportu, organizacją ruchu na drogach publicznych.

 

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia spraw kadrowych Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego. W ramach wydziału działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Wydział Finansowy realizuje w szczególności zadania z zakresu planowania i kontroli realizacji budżetu, obsługi księgowej Starostwa, obsługi kasowej, ewidencjonowania i inwentaryzowania mienia ruchomego.

 

Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dyrektorem wydziału jest Geodeta Powiatowy, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

 

Wydział Usług Wspólnych realizuje w szczególności zadania związane z obsługą finansowo – księgową, obsługą rachunkową oraz nadzorem nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu krapkowickiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego oraz zawartymi Porozumieniami.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania związane z poradnictwem konsumenckim i zapewnieniem informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów sprawuje Starosta.

 

Biuro Rady Powiatu realizuje zadania związane z obsługą biurową Rady Powiatu Krapkowickiego.

 

Biuro Obsługi Prawnej realizuje zadania związane z wydawaniem opinii i porad prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Powiat i występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym i prowadzonym przez inne organy. Biurem kieruje koordynator, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

Biuro Obsługi Teleinformatycznej realizuje zadania związanie z obsługą informatyczną Starostwa. Planuje rozwój systemów informatycznych oraz dba o zabezpieczenie ciągłości i prawidłowości funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Biurem kieruje koordynator, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Sekretarz.

 

 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2012-06-20