Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały Starostwa Powiatowego i Kompetencje

 

Gabinet Starosty realizuje w szczególności zadania związane ze współpracą Starosty i Zarządu z innymi organami władzy publicznej, kontaktem z mieszkańcami powiatu i petentami Starostwa, obsługą medialną, przygotowaniem materiałów, analiz i opracowań, prowadzeniem sekretariatu, obsługą kancelaryjną Starostwa i Zarządu.

 

Wydział Budownictwa i Środowiska realizuje w szczególności zadania organu pierwszej instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, zadania z zakresu: regulacji korzystania z wód, gospodarki odpadami, geologii i górnictwa, ochrony: środowiska, atmosfery, gruntów rolnych i zwierząt łownych.

 

Wydział Inwestycji i Mienia realizuje w szczególności zadania z zakresu realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat, zakupu towarów i usług na potrzeby Starostwa, gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, zarządzania drogami powiatowymi, prowadzenia spraw wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych, gospodarowania mieniem Powiatu.

 

Wydział Polityki Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i opieki społecznej, orzekania o niepełnosprawności, edukacji, prowadzenia szkół i poradni, nadzoru nad jednostkami powiatu realizującymi zadania w tym zakresie. W ramach wydziału działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Wydział Rozwoju i Współpracy realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, promocji powiatu, kultury, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy zagranicznej, turystyki, ochrony zabytków, koordynacji wdrażania strategii i programów rozwoju powiatu.

 

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje w szczególności zadania z zakresu rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami diagnostycznymi i ośrodkami szkolenia kierowców, zezwoleń na wykonywanie transportu, organizacją ruchu na drogach publicznych.

 

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia spraw kadrowych Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego. W ramach wydziału działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Wydział Finansowy realizuje w szczególności zadania z zakresu planowania i kontroli realizacji budżetu, obsługi księgowej Starostwa, obsługi kasowej, ewidencjonowania i inwentaryzowania mienia ruchomego.

 

Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dyrektorem wydziału jest Geodeta Powiatowy, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

 

Wydział Usług Wspólnych realizuje w szczególności zadania związane z obsługą finansowo – księgową, obsługą rachunkową oraz nadzorem nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu krapkowickiego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego oraz zawartymi Porozumieniami.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania związane z poradnictwem konsumenckim i zapewnieniem informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów sprawuje Starosta.

 

Biuro Rady Powiatu realizuje zadania związane z obsługą biurową Rady Powiatu Krapkowickiego.

 

Biuro Obsługi Prawnej realizuje zadania związane z wydawaniem opinii i porad prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Powiat i występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym i prowadzonym przez inne organy. Biurem kieruje koordynator, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

Biuro Obsługi Teleinformatycznej realizuje zadania związanie z obsługą informatyczną Starostwa. Planuje rozwój systemów informatycznych oraz dba o zabezpieczenie ciągłości i prawidłowości funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Biurem kieruje koordynator, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Sekretarz.

 

 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2012-06-20

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Szymon Woźny
 • opublikowano:
  01-07-2003 08:23
  przez: Borys Zdyb
 • zmodyfikowano:
  04-01-2018 11:29
  przez: Szymon Woźny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 15000
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×