Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336
mail:
 
Wzór wniosku oraz załączników  – do pobrania: DOCKT1- Druki - Zaśw. na potrzeby własne.doc (109,50KB)
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na czas nieokreślony,
 2. Wniosek o wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
  w związku ze zgłoszeniem dodatkowego pojazdu,
 3. Wniosek o wymianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 4. Zgłoszenie zmian do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 5. Oświadczenie x 2
 6. Wykaz pojazdów samochodowych.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami).
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Nr 235, poz. 1726 ze zmianami).
 
Informacje:
 
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy wydaje właścimy dla soedziby przedsiębiorcy Starosta na czas nieokreślony.
  Zaświadczenie wydaje się, po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.
 
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:                                      
 1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym:
  - Zaświadczenia  udziela się przedsiębiorcy jeżeli: przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. 
 2.  wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 
Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy pobierana jest zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. 
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Nr 235, poz. 1726 ze zmianami).
Za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne pobiera się opłatę w wysokości 500 zł:
Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
 
Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku
o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
 
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
 
 Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.
 
 Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001
 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2012.06.20