Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogoline

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie, ul. Szkolna 27

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Głównego Księgowego

 

 

1.Wymagania niezbędne:

1)ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

2)3-letnie doświadczenie w księgowości,

3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

 

2.Wymagania dodatkowe:

1)umiejętność pracy na komputerze oraz znajomość programów księgowych (kadry, płace, finanse, płatnik),

2)znajomość zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej (oświata).

 

3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1)prowadzenie rachunkowości jednostki,

2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
  i finansowych z planem finansowym,

4)dokonywanie wstępnych kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

4.Wymagane dokumenty:

1)podanie o przyjęcie na stanowisko głównego księgowego,

2)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)list motywacyjny,

4)oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubegającej się
  o zatrudnienie

5)kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe,

6)oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania   

  stanowiska głównego księgowego.

7)oświadczenie o niekaralności i pełni praw publicznych,

8)kserokopie świadectw pracy,

9)dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach   

  (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” osobiście w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie w terminie do dnia 8 grudnia 2006 r. do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2006 r.
o godz. 9.30.

Analizy dokumentów dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 8 grudnia 2006 r. o godz. 11.00 przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną. Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali:
od 0 do 10.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Po przeprowadzeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów (imiona, nazwiska i adresy) oraz uzasadnienie wyboru kandydata.

Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 077/ 4666235.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz.1020).