Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 321, 77 40 74 323, 77 40 74 336, 77 40 74 338, 77 40 74 339
mail:
 
Wzory wniosków – do pobrania:
 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej,
  PDF27_wydanie_karty_parkingowej_dla_osoby_niepelnosprawnej.pdf (28,99KB)
 2. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
  PDF26_wydanie_kart_parkingowej_dla_placowek_opiekunczych.pdf (46,33KB)

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacja tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616).
 
Informacje:
Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.
Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, na podstawie art.  8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) na okres wynikający z orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Przepis ten stosuje się również do:
 1. kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej,
 2. pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
 
Kartę parkingową osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 1. orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) – osoba spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami).
Do wniosku o wydanie karty parkingowej dołącza się następujące dokumenty:
 • dowód osobisty – do wglądu,
 • oryginał orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty w wysokości 25 zł.
 
Kartę parkingową placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydaje się, po złożeniu przez placówkę wniosku.
 
Rodzaje placówek zajmujących się opieką, rehabilitacja lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do złożenia wniosku o uzyskanie karty parkingowej oraz wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom ( Dz. U. Nr 67, poz. 617).
 
Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. domy pomocy społecznej,
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 3. ośrodki wsparcia
- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
 

Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. warsztaty terapii zajęciowej,
 2. ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 3. zakłady aktywności zawodowej,
 4. specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne
- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 2. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 3. sanatoria,
 4. prewentoria,
 5. zakłady rehabilitacji leczniczej,
 6. inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.


Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. przedszkola,
 2. szkoły,
 3. szkoły wyższe,
 4. ośrodki zajmujące się edukacją
- jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
 

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:
 1. do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 2. do niestosowania się, z zachowaniem szczególnej ostrożności, do następujących znaków drogowych:
 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju
 
 
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego
w sposób umożliwiający jej odczytanie.
 
Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 25,00 zł.
 
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001
  

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2011.06.02