Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyrejestrowanie pojazdu

Miejsce załatwiania sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 321, 77 40 74 323, 77 40 74 336, 77 40 74 338, 77 40 74 339
mail:
 
Wzór wniosku – do pobrania:
 1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
  PDF01_rejestracja_pojazdu.pdf (26,69KB)

 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zmianami),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
  z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
  3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz. 419 ze zmianami).
 
Informacje:
 
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:   
 1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 
W przypadku, o którym mowa w pkt 1 właściciel pojazdu do wniosku o wyrejestrowanie
dołącza:
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie;
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne.
 
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 właściciel pojazdu do wniosku o wyrejestrowanie
dołącza:
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
 
W przypadku, o którym mowa w pkt 3 właściciel pojazdu do wniosku o wyrejestrowanie
dołącza dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą i stosowne oświadczenie lub kopię
dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 
 
W przypadku, o którym mowa w pkt 4 właściciel pojazdu do wniosku o wyrejestrowanie
dołącza:
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą.
 
W przypadku, o którym mowa w pkt 5 warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie
przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem
czystości i porządku w gminach. Wysokość powyższej opłaty określa rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty
będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej
utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz. 419 ze zmianami).
 
W przypadku, o którym mowa w pkt 6 właściciel pojazdu do wniosku o wyrejestrowanie
dołącza:
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, lub równoważny dokument wydany w innym państwie.
 
W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego rejestrację zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołączą decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 
Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
 1. odzyskanego po kradzieży;
 2. zabytkowego;
 3. mającego co najmniej 25 lat uznawanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
 4. ciągnika i przyczepy rolniczej;
 5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.
 
Opłaty wynoszą:
 
Opłata skarbowa 10,00 zł. za wydanie decyzji administracyjnej.
 
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Gmina Krapkowice
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001
 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2011.06.02