Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, pokój 28.
Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 – 16:30
wtorek – piątek od 7:30 – 15:30
tel. 77 4074321
mail:
 
Wzór wniosku – do pobrania:
 1. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.
  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.
  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r.
  w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (DZ. U. Nr 285, poz. 2856 ze zmianami).
 
Informacje:
 
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 
Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane:
 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 2. ciągniki samochodowe,
 3. pojazdy specjalne,
 4. autobusy.
 
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
 
 Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dołącza się następujące dokumenty:
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne.
Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa
w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:
 1.  kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 2.  decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
 
Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.
 
Opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż 48 miesięcy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 1.  4 zł - od 3 do 12 miesiąca,
 2.  2 zł - od 13 do 24 miesiąca,
 3.  0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Wysokość opłaty, w zależności od okresu wycofania z ruchu nie może przekroczyć 150 zł.
 
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001
 
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2011.06.02PDF10_czasowe_wycofanie_pojazdu_z_ruchu.pdf (50,95KB)