Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(nazwa stanowiska pracy)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

 

Miejsce wykonywania pracy

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21

 

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba - pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie co najmniej średnie geodezyjne,

2)       2-letni staż pracy w  wykonawstwie geodezyjnym (nie dotyczy osób z wyższym wykształceniem geodezyjnym)

2.       wymagania dodatkowe:

1)       dobra znajomość  obsługi komputera

2)       dobra znajomość programu Geo-Info

3.       zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      3.1  wiodące:

 -    obsługa mapy zasadniczej,

      3.2  dodatkowe:

1)       przygotowywanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych

1)       przygotowywanie map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczonych do sprzedaży,

2)       sporządzanie reprodukcji map i dokumentów związanych ze sprzedażą oraz ze zgłaszaniem prac geodezyjnych,

3)       archiwizowanie dokumentów wpływających do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

4)       prowadzenie innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

4.       wymagane dokumenty:

1)       podanie o przyjęcie na stanowisko;

2)       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

5)       list motywacyjny;

6)       kwestionariusz osobowy

7)       kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

8)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

9)       oświadczenie o niekaralności;

10)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków wymiarze 1 etatu.

11)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach                                  i umiejętnościach.

 

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Inspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejosobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 w terminie do dnia 29 września 2006r. do godziny. 15.20. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 2 października 2006r. o godz. 9.00. Informacja z otwarcia ofert w dniu 2 października 2006r. około godziny 13.00

        Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0-77-40 74 326/7/ lub 0-77-44 66 877

 

        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

 

 

 

Starosta Krapkowicki

Albert Macha

informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 14.09.2006