Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds.kadr i płac w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogoline

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Gogolinie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

specjalista ds.kadr i płac w wymiarze 1/2 etatu

 

 

 

1.Wymagania niezbędne:

1)wykształcenie wyższe

2) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych i naliczania płac

3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)umiejętność pracy na komputerze oraz znajomość programów (kadry,płace,płatnik),

 

2. Wymagania dodatkowe

1) prawo jazdy

 

2.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1)prowadzenie akt osobowych oraz spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

2)naliczanie wynagrodzeń pracownikom za pomocą programu komputerowego,

3)potrącanie składek ZUS oraz zaliczki na podatek od wynagrodzeń,

4)sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

3.Wymagane dokumenty:

1)podanie o przyjęcie na stanowisko : specjalista do spraw kadr i płac,

2)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)list motywacyjny,

4)oryginał kwestionariusza osobowego,

5)kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska .

7)oświadczenie o niekaralności,

8)kserokopie świadectw pracy,

9)dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac” osobiście w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie w terminie do dnia 22 sierpnia 2006r. do godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2006r. o godz. 9.30.

Analizy dokumentów dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2005r o godz. 10.00 przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną. Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przeprowadzeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów (imiona, nazwiska i adresy) oraz uzasadnienie wyboru kandydata.

Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 077/ 4666235.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz.1020).