Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Geodety w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GEODETA

 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(nazwa stanowiska pracy)

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie wyższe geodezyjne;

lub

2)       wykształcenie średnie geodezyjne i 3 letni staż pracy, w tym 2 letni staż                      w  wykonawstwie geodezyjnym.

  1. wymagania dodatkowe:

1)       dobra znajomość  obsługi komputera 

  1. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       przygotowywanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych

2)       przygotowywanie map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczonych do sprzedaży,

3)       sporządzanie reprodukcji map i dokumentów związanych ze sprzedażą oraz ze zgłaszaniem prac geodezyjnych,

4)       archiwizowanie dokumentów wpływających do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

5)       obsługa techniczna Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

6)       prowadzenie innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  1. wymagane dokumenty:

1)       podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

7)       list motywacyjny,

8)       kwestionariusz osobowy,

9)       poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

10)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

11)   oświadczenie o niekaralności,

12)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

13)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach                                  i umiejętnościach.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko geodety w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25 lub 38 w terminie do dnia 13 lipca 2006r. do godziny. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
dnia 14 lipca 2006r o godz. 10.00 Informacja z otwarcia ofert w dniu dnia 14 lipca 2006r około godziny 14.00

 

 

 

      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiat krapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0-77-4074326/7/ lub 0-77-4466877

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

 

 

 

Starosta Krapkowicki

Albert Macha

 
informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 23.06.2006