Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Geodety w Powiatowego

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 Geodeta Powiatowy

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Miejsce wykonywania pracy

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba - pełny etat

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym,

2)       uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji                         w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt          1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

3)       2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego,

4)       korzystanie w pełni z praw cywilnych i publicznych

  1. wymagania dodatkowe:

1)       dobra znajomość programu EGB 

2)       dobra znajomość programu Geo-Info 

  1. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,          w tym ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych, ochrony znaków geodezyjnych oraz prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

2)       kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

3)       przygotowywanie warunków technicznych robót geodezyjnych,

4)       sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

5)       gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacjami na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

6)       prowadzenie innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  1. wymagane dokumenty:

1)       podanie o przyjęcie na stanowisko Geodety Powiatowego;

2)       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

7)       list motywacyjny;

8)       kwestionariusz osobowy

9)       poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

10)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego,

11)   oświadczenie o niekaralności;

12)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków Geodety Powiatowego w wymiarze 1 etatu.

13)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach                                  i umiejętnościach.

 

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem: „Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego” osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 8 maja 2006r. do godziny. 15.00 Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia
9 maja 2006r. o godz. 10.00. Informacja z otwarcia ofert w dniu 9 maja 2006r. około godziny 12.00

      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0-77-40 74 326/7/ lub 0-77-44 66 877

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

 

 

 

Starosta Krapkowicki

Albert Machainformację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 20.04.2006