Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję 175/2009 z dnia 15.06.2009 w zakresie budowy młyna cementu nr 4 wraz suszarnią żużla, instalacją odbioru pyłów z filtrów chłodników , dz. nr ewid. gruntów 76/25, 79/9, 80/21 k.m.2.

AB.6740.587.2011                                                                              Krapkowice, dnia 20.01.2012 r.
 
 Obwieszczenie
Starosty Krapkowckiego
   
                Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja nr AB.6740.587.2011 z dnia 20.01.2012r. dla Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1 dotyczącą zmiany decyzji Starosty Krapkowickiego Nr 175/2009 z dnia 15.06.2009r. w zakresie: budowy młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla, instalacją odbioru pyłów z filtrów chłodników, lokalizacja: Chorula,  działki nr ewid. gruntów 76/25, 79/9, 80/21 k.m.2.
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach                           przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630 od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
z upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-01-20