Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na modernizację i rozbudowę Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. oraz budowę budynku produkcyjnego maszyn papierniczych nr 7 i 8

 

AB.6740.189.2011                                                                                                      Krapkowice, dnia 25.07.2011
AB.6740.7.2011
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
            Na podstawie art. 21 oraz art. 33, art. 34, art. 35 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej modernizację i rozbudowę Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. oraz budowę budynku produkcyjnego maszyn papierniczych wraz z maszynami papierniczymi nr 7 i 8, lokalizacja: Krapkowice dz. nr ew. gr. 30/2, 30/3, 30/4, 108/6.
Inwestor: Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. Konstancin – Jeziorna ul. Mirkowska 45.
 
Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
         Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy oraz składania uwag i wniosków, w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia, zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami).
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 

                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 


 

Podmiot udostępniający:
Henryk Hehmueller
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Ewa Zdzuj
Data wytworzenia:
2011-07-25