Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowiska pracy referenta ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach

Nabór na wolne stanowiska pracy referenta ds. osób niepełnosprawnych w  Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy

 Referent  ds. osób niepełnosprawnych   Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Krapkowicach 

 

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kilińskiego 1

47 – 303 Krapkowice

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. konieczność posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoznacznego,
 3. posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu,
 4. skierowanie z Urzędu Pracy,
 5. znajomość obsługi komputera,
 6. znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:

 1. umiejętności organizatorskie,
 2. samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność,
 3. orientacja w prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 1. udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym o prawach i uprawnieniach,
 2. pomoc w systemowym rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych,
 3. przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych związanych z ośrodkiem informacji,
 4. przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych dot. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne,
 5. współpraca z pracodawcami zatrudniającymi lub chcącymi zatrudnić osoby niepełnosprawne,
 6. sumienne wykonywanie powierzonych czynności w ramach obowiązujących przepisów, zarządzeń i poleceń przełożonego przy pełnym wykorzystaniu swoich umiejętności i uzdolnień,
 7. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych drogą samokształcenia, korzystanie z kursów, szkoleń, itp.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej oraz osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, 
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracowników Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych” należy składać w terminie
 do 30 marca 2006r. do godziny 13.00  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pok. 3,
47 –303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krapkowicach
dnia 30 marca 2006r. o godzinie 14.00.
Informacja z otwarcia o godzinie 15.00.
Zgodnie z Regulaminem naboru następny etap tj.
test i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 03 kwietnia 2006r. o godz. odpowiednio test: 10.00 i rozmowa:11.30 w siedzibie Starostwa w sali  nr 1 (Powiatowy Urząd Pracy).

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 1. lub na stronie
www.bip.powiatkrapkowicki. pl.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej( www.bip.powiatkrapkowicki.pl)  oraz  na tablicy informacyjnej siedziby Starostwa  Powiatu Krapkowickiego w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 1.

Dodatkowe informacje tel. 077 44 66 015 lub 44 66 030.

informację wytworzył(a): Beata Krzeszowska-Stroka
za treść odpowiada: PCPR Krapkowice
data wytworzenia: 15.03.2006