Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta Prawno – Administracyjnego

 

 

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

REFERENT PRAWNO – ADMINISTRACYJNY

(nazwa stanowiska pracy)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Wymiar zatrudnienia

1 osoba - ½ etatu

1.       Wymagania niezbędne:

1)              wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

2)              zdolności organizacyjne i interpersonalne;

3)              wysoka kultura osobista.

2.       wymagania dodatkowe:

1)              Znajomość obsługi komputera

2)              Znajomość obsługi programów prawniczych - LEX;

3)              Znajomość prawa cywilnego, administracyjnego oraz finansowego;

3.       zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)             udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, wstępne opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

2)             wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady i Zarządu sprawne kierowanie pracami,

3)             gromadzenie i udostępnianie aktów prawnych znajdujących się w Starostwie Powiatowym,

4)             obsługa Rady Powiatu, Zarządu i Komisji Rady, w tym: przygotowywanie posiedzeń, sporządzanie protokołów z Sesji, Zarządów oraz posiedzeń Komisji, współpraca z organami nadzoru, wstępne załatwianie interpelacji i wniosków radnych, przyjmowanie i przekazywanie członkom Rady materiałów będących przedmiotem posiedzeń, kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością Rady i jej Komisji,

5)             weryfikacja oraz windykacja należności Skarbu Państwa oraz należności Powiatu Krapkowickiego;

6)             sporządzanie oraz kierowanie do właściwych sądów wniosków o wydanie nakazu zapłaty oraz uzyskiwanie dla nich klauzul wykonalności;

7)             windykacja zasądzonych należności oraz ich prawidłowe zabezpieczenie;

8)             korespondencja z sądami, komornikami i dłużnikami oraz innymi organizacjami współpracującymi w windykacji należności celem prawidłowego prowadzenia procesu windykacji;

9)             stała współpraca z osobami prowadzącymi ewidencję księgową należności Skarbu Państwa i Powiatu Krapkowickiego.

 

4.       wymagane dokumenty:

1)             podanie o przyjęcie na stanowisko referenta;

2)             CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)             list motywacyjny;

4)             kwestionariusz osobowy

5)             poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)             zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska referenta,

7)             oświadczenie o niekaralności;

8)             0świadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

9)             inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem: „Nabór na stanowisko referenta prawno – administracyjnego” osobiście
w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25-26 lub 38 w terminie do dnia 30 marca 2006 r. do godziny. 11.00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia
30 marca 2006 r. o godz. 14.00. Informacja z otwarcia ofert około godziny 15.00.

      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25-26 lub na stronie www.bip.powiat krapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 4074326-7

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

 

 

 

Starosta Krapkowicki

Albert Macha

informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Wydział Organizacyjny
data wytworzenia: 15.03.2006