Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(nazwa stanowiska pracy)

 

Nazwa i adres jednostki:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1

Miejsce wykonywania pracy

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 21

Wymiar zatrudnienia:

1 osoba - pełny etat

  1. Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie wyższe geodezyjne,

2)       uprawnienia zawodowe geodezyjne w zakresie 1 i 2,

3)       wyłączna bezpośrednia praca w wykonawstwie geodezyjnym - minimum
8 lat,

4)       praca w administracji publicznej – minimum 2 lata,

  1. wymagania dodatkowe:

1)       dobra znajomość programu EGB potwierdzona praktyką lub ukończonymi kursami

2)       dobra znajomość programu Geo-Info potwierdzona świadectwem ukończenia kursu Geo-Info

3)       wykazanie się wykonaniem jako kierownik roboty prac geodezyjnych
w zakresie podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń, pomiarów powykonawczych oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych – minimum po 10 robót z każdego zakresu potwierdzonych przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  1. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

2)       nadzór nad ewidencją gruntów i budynków, powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz nad uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3)       przygotowywanie warunków technicznych robót geodezyjnych,

4)       sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z funkcjonowaniem PODGiK

  1. wymagane dokumenty:

1)       podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownika PODGiK;

2)       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

5)       list motywacyjny;

6)       kwestionariusz osobowy

7)       poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

8)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownika PODGiK,

9)       oświadczenie o niekaralności;

10)   0świadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

11)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

12)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój Nr 25 i 26) lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, (pokój Nr 38) w terminie do dnia 30 marca 2006r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
dnia 30 marca 2006r o godz. .13.00.Informacja z otwarcia ofert około godziny 14.30

      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25, 26 oraz na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 44 66 877 lub 40 74 326.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.

 

 

 

Starosta Krapkowicki

Albert Macha

informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Wydział Organizacyjny
data wytworzenia: 15.03.2006