Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Gogolinie
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego

1.Wymagania niezbędne:
1)ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
2)3-letnia praktyka w księgowości,
3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
2.Wymagania dodatkowe:
1)umiejętność pracy na komputerze oraz znajomość programów księgowych (kadry, płace, finanse, płatnik),
2)znajomość zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej (oświata).
3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1)prowadzenie rachunkowości jednostki,
2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4)dokonywanie wstępnych kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5)sporządzanie sprawozdań finansowych.
4.Wymagane dokumenty:
1)podanie o przyjęcie na stanowisko głównego księgowego,
2)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)list motywacyjny,
4)oryginał kwestionariusza osobowego,
5)kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
7)oświadczenie o niekaralności,
8)kserokopie świadectw pracy,
9)dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” osobiście w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie w terminie do dnia 14 grudnia 2005r. do godz. 10.00.
Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2005r. o godz. 10.30.
Analizy dokumentów dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14 grudnia 2005r o godz. 11.00 przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną. Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.
Po przeprowadzeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów (imiona, nazwiska i adresy) oraz uzasadnienie wyboru kandydata.
Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń szkoły.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 077/ 4666235.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz.1020).