Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach


STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ANNA”
W KRAPKOWICACH

(nazwa stanowiska pracy)


Nazwa i adres jednostki:
Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji , pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji.
2) Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
3) Co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
4) Zdolności organizacyjne i interpersonalne;
5) Znajomość zasad zarządzania, planowania i realizacji budżetu;
6) Kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista oraz nieposzlakowana opinia.
2. wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi komputera
2) Znajomość języka obcego (niemiecki, angielski);
3. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), a w szczególności:
- organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczą, administracyjną, finansową i gospodarczą Domu Pomocy Społecznej „ANNA”;
- pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników;
- realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organu prowadzącego;
- wydawanie wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących działalności Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w formie własnych zarządzeń
- bieżąca współpraca z organem prowadzącym, w tym z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach;
4. wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) list motywacyjny;
4) kwestionariusz osobowy
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora,
7) oświadczenie o niekaralności;
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach w wymiarze 1 etatu.
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25-26 lub 38 w terminie do dnia 17 października 2005r. do godziny. 13.00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia
17 października 2005r. o godz. 14.00. Informacja z otwarcia ofert około godziny 15.00.
Zgodnie z Regulaminem naboru następny etap, tj. test i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 18 października 2005r. o godz. odpowiednio test: 10.00 i rozmowa: 12.00 w sali konferencyjnej nr 40.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25-26 lub na stronie www.bip.powiat krapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 466 59 97-8 wew. 326 - 7

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020)”.Starosta Krapkowicki
Albert Macha