Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego znak BS-B.6740.1.1.2024.RJ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Zdzieszowice - Żyrowa"

BS-B.6740.1.1.2024.RJ                                                                              

Krapkowice, dnia 11 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz
na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice - Żyrowa”.

Inwestor: Zarząd Powiatu Krapkowickiego, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1.

Lokalizacja inwestycji, zgodnie z katastrem nieruchomości:     

obręb ewidencyjny: 160505_4.0007, Zdzieszowice: 601/2, 160505_5.0006, Żyrowa: 154/1, 154/2.

Działki do przejęcia w całości: obręb ewidencyjny 160505_5.0006, Żyrowa:

167/2, 163/3, 156/2, 157/2, 159/2, 153/4, 153/7, 153/5, 150/2, 301/2, 302/2.

 

W związku z tym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, I piętro pokój nr 112A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³° do 15³°.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 11d ust. 5 w/w ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu,o którym mowa wyżej jest nieważna.