Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna - petycje

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla podmiotów wnoszących petycje

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – (RODO))

 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Krapkowicki, z siedzibą w  Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47 303 Krapkowice

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach Panią Anetę Dróżdż - Sekretarza Powiatu, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: a.drozdz@powiatkrapkowicki.pl. lub pod nr tel. 77 40 74 308 a także przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanej petycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku  z ustawą  z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870).

W przypadku wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ujawnienie na stronie internetowej urzędu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania publikacji i ujawnienia danych, a podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie odbiorcy którzy uprawnieni są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W przypadku ujawnienia danych na stronie internetowej (tj. imię i nazwisko tylko w przypadku zgody ) odbiorcami danych będzie również nieokreślony krąg osób mający dostęp do strony internetowej

 

Okres przechowywania danych

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych obowiązującymi

 

Mają Państwo poniższe prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania w myśl obowiązujących przepisów - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
  2. w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić lub wydłużyć czas na rozpatrzenie petycji. Minimalny zakres danych niezbędnych do rozpatrzenia petycji wynika z art. 4 i 5 ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.