Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na referenta ds. zarządzania kryzysowego i obronności w AO

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
referent ds. zarządzania kryzysowego i obronności
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:                            pełny etat
 
Liczba stanowisk pracy:                        1
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Praca w budynku urzędu i poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
 
Stanowisko pracy:
1)              praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
2)              obsługa urządzeń biurowych.
3)             całodobowe dyżury w sytuacji uruchomienia Stałego Dyżuru Starosty lub rozwinięcia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 
1.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
1)              niezbędne:
a)              Wykształcenie co najmniej średnie i minimum 2 letni staż pracy (staż absolwencki),
b)              minimum roczny staż pracy (staż absolwencki) w administracji samorządowej na podobnym stanowisku (OC, obronność, zarządzanie kryzysowe),
c)               obywatelstwo polskie,
d)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e)                brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2)              dodatkowe:
a)              znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
b)              umiejętność biegłej obsługi komputera, poczty e-mail, faxu
c)              umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,
d)              umiejętność opracowywania planów, kierowania ich realizacją oraz koordynowania działań różnych ogniw i podmiotów szybkiego reagowania,
e)              umiejętność prowadzenia szkoleń,
f)               preferowane wykształcenie o kierunku zarządzanie kryzysowe lub inne pozwalające na realizację zadań
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1)              obsługa kancelaryjno - biurowa i techniczno - operacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
2)              opracowywanie i bieżąca aktualizacja wymaganych przepisami prawa planów w tym powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
3)              udział w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu zarządzania kryzysowego,
4)              organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
5)              realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
6)              współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody oraz gminami w zakresie zarządzania kryzysowego,
7)              gromadzenie informacji o istotnych zagrożeniach oraz środkach ich zapobiegania i przeciwdziałania,
8)              realizacja zadań z zakresu obronności.
 
Wymagane dokumenty:
1)              list motywacyjny;
2)              życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3)              podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy, o którym mowa w punkcie 1.1.a,
5)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia lub stażu, o którym mowa w punkcie 1.1.b,
6)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8)              kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
9)              podpisane oświadczenia o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
10)          podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11)          podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko referenta ds. zarządzania kryzysowego i obronności” w  Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego (parter Starostwa Powiatowego), ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 23 lipca 2012 r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 23 lipca 2012 r. o godz. 11.00
 
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających z Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Krapkowice, 11 lipca 2012 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
  

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2012-07-11