Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę.

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

c)  osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) znajomość przepisów z zakresu :

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- ustawy o pomocy społecznej;

- ustawy o samorządzie powiatowym;

- ustawy o ochronie danych osobowych;

- kodeksu postępowania administracyjnego;

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole;

b) odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność,

c) bardzo dobra obsługa komputera,

d) dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków;

e) umiejętność interpretowania przepisów;

f) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

g) prawo jazdy kategorii B,

h) co najmniej dwuletni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w  realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

b) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

d) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej;

e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

g) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

h) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w  szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

4) Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV) i list motywacyjny;

b) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły) ,

c)  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

d) dokument poświadczający co najmniej dwuletni okres pracy w jednostkach pomocy społecznej.

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

f) kopie świadectw pracy.

5) Inne informacje:

Wymagane dokumenty : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie PCPR Krapkowice lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w terminie do 17 lipca 2012 roku  do godz.13.00.

Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, ul.  Kilińskiego 1.   

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774466015 lub 774466030.

Krapkowice, 04 lipca 2012 rok

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

Beata Krzeszowska – Stroka


 

Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach
Informację wytworzyła i za treść odpowiada: Beata Krzeszowska – Stroka
Data wytworzenia: 2012-07-04