Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór podinspektor w IM

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
podinspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:                           pełny etat
 
Liczba stanowisk pracy:                        1
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Praca w budynku urzędu i poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
 
Stanowisko pracy:
1)              praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
2)              obsługa urządzeń biurowych.
3)              zmienne tempo pracy.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 
1.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
1)              niezbędne:
a)              wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne (bez wymaganego stażu pracy) lub wykształcenie średnie o kierunkach jak wyżej i minimum 3 letni staż pracy obowiązkowo,
b)              co najmniej 6cio miesięczny staż pracy lub staż absolwencki przy udzielaniu zamówień publicznych,
c)               obywatelstwo polskie,
d)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)               znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
g)              znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i gospodarce nieruchomościami.
 
2)              dodatkowe:
a)              umiejętności organizatorskie,
b)              umiejętność biegłej obsługi komputera,
c)              umiejętność pracy w zespole,
d)              operatywność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywa’
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              gospodarowanie mieniem ruchomym oraz jego zabezpieczenie
2)              zawieranie umów użyczenia składników mienia ruchomego Powiatu,
3)              prowadzenie wszelkich spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń tj: kalkulacja kosztów i przedłożenie propozycji cenowej wynajmu, przygotowanie projektu umów najmu, wystawianie faktur najemcom za wynajęte pomieszczenia,
4)              planowanie i realizacja wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną,
5)              wnioskowanie do Zarządu Powiatu z propozycją zmian budżetowych,
6)              przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w zakresie powierzonych obowiązków,
7)              współdziałanie w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu
8)              rzetelne i obiektywne wykonywanie przydzielonych zadań wraz z przygotowaniem projektów pism i dokumentów w tym zakresie
9)              dokonywanie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro, z uwzględnieniem celowości, rzetelności i oszczędności, badania rynku w tym zakresie,
10)          przygotowanie projektów umów i aneksów do umów na usługi, dostawy i roboty budowlane, w zamówieniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
 
3.        Wymagane dokumenty:
1)              list motywacyjny;
2)              życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3)              podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy, o którym mowa w punkcie 1.1.a w przypadku wykształcenia średniego,
5)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia lub stażu, o którym mowa w punkcie 1.1.b,
6)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7)              kserokopia dokumentu w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 13a ust. 2 ustawy,
8)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9)              podpisane oświadczenia o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
10)          podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11)          podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale IM” w  Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego (parter Starostwa Powiatowego), ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 2 lipca 2012 r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 2 lipca 2012 r. o godz. 11.00
 
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających z Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Krapkowice, 21 czerwca 2012 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
  

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2012-06-21