Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na inspektora w Wydziale Polityki Społecznej

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:                            pełny etat
 
Liczba stanowisk pracy:                        1
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: Praca w budynku urzędu i poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd.
 
Stanowisko pracy:
1)              praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
2)              obsługa urządzeń biurowych.
3)              kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
4)              zmienne tempo pracy.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 
1.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
1)              niezbędne:
a)              wykształcenie wyższe o kierunku pedagogicznym lub psychologicznym,
b)              minimum 3 letni staż pracy,
c)               obywatelstwo polskie,
d)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)               znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
g)              prawo jazdy Kat B
 
2)              dodatkowe:
a)              udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku z osobami niepełnosprawnymi;
b)              orientacja w prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
c)              doświadczenie w realizacji programów PFRON,
d)              umiejętności organizatorskie,
e)              umiejętność biegłej obsługi komputera,
f)               umiejętność pracy w zespole,
g)              operatywność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywa.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.        Wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2.        Weryfikacja składanych wniosków,
3.        Przygotowywanie projektów umów dotyczących dofinansowania,
4.        Przygotowywanie projektów decyzji (informacji) dotyczących wysokości przyznawanych świadczeń ze środków PRFON,
5.        Sprawdzenie pod względem merytorycznym dokumentów,
6.        Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym o ich prawach i uprawnieniach,
7.        Prowadzenie analizy finansowej środków z PFRON zgodnie z podziałem na zadania,
8.        Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych ,
9.        Przygotowywanie zapotrzebowania na środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
10.     Terminowe sporządzanie sprawozdań,
11.     Wykonywanie bieżących poleceń Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
12.     Kontrola losowo wybranych, zrealizowanych umów w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 
Wymagane dokumenty:
1)              list motywacyjny;
2)              życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3)              podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy, o którym mowa w punkcie 1.1.b,
5)              kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.2.a,
6)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8)              podpisane oświadczenia o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
9)              podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)          podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale PS” w  Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego (parter Starostwa Powiatowego), ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 18 czerwca 2012 r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 18 czerwca 2012 r. o godz. 11.00
 
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających z Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Krapkowice, 5 czerwca 2012 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
  

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2012-06-05