Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:                            - pełny etat
 
Liczba stanowisk pracy:                        1
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
a)              zmienne tempo pracy,
b)              sytuacje stresowe,
c)               konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2011 r. wyniósł – 0,1 %
 
 
1.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
1)              niezbędne:
a)              Wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym lub inne pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,
b)              minimum 5 letni okres zatrudnienia przy wykonywaniu podobnych czynności w tym, co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie, przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na podobnym stanowisku,
c)               obywatelstwo polskie,
d)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e)                brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2)              dodatkowe:
a)              obsługa komputera,
b)              znajomość przepisów w zakresie zadań wymienionych w punkcie 2b,
c)               zdolności negocjacyjne,
d)              rzetelność, odpowiedzialność
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)              planowanie, organizowanie i kierowanie pracą wydziału, w tym delegowanie zadań, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań,
b)              realizacja zadań z zakresu:
-                wspierania rozwoju gospodarczego,
-                pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
-                promocji Powiatu, kultury i sportu,
-                współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy zagranicznej,
-                turystyki, ochrony zabytków, koordynacji wdrażania strategii i programów rozwoju powiatu.
 
3. Wymagane dokumenty:
1)              list motywacyjny;
2)              życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3)              podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy, o którym mowa w punkcie 1.1.b
5)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7              podpisane oświadczenia o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
8)              podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)          podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy” w biurze podawczym (parter Starostwa Powiatowego), ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 30 stycznia 2012 r. o godz. 13.00
 
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających z Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 
 
 
Krapkowice, 18 stycznia 2012 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2012-01-18