Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór Sekretarz Powiatu

 
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY
 
Sekretarz Powiatu
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:                           pełny etat
 
Liczba stanowisk pracy:                        1
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
1.               zmienne tempo pracy,
2.               sytuacje stresowe,
3.               konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2011 r. wyniósł – 0,1 %
 
 
1.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
1)              niezbędne:
1.              wykształcenie wyższe,
2.              staż pracy zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.),
3.              obywatelstwo polskie,
4.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.              nieposzlakowana opinia,
7.              znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
2)              dodatkowe:
1.              biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność korzystania z Internetu,
2.              znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
3.              wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych,
4.              zdolności negocjacyjne,
5.              rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)             planowanie pracy Starostwa i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
2)             sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem Regulaminu Pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji,
3)             sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników,
4)             nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy w Starostwie,
5)             udział w sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty:
 
1)              list motywacyjny;
2)              życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3)              podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: www.bip.powiatkrapkowicki.pl – zakładka nabór na stanowiska urzędnicze),
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy o którym mowa w punkcie 1.1.2,
5)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)              podpisane oświadczenia o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
8)              podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)              podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Powiatu” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25 lub 27 w terminie do dnia 2 stycznia 2012 r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 2 stycznia 2012 r. o godz. 13.00
 
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326/327
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających z Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 
Krapkowice, 20 grudnia 2011 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
 

Podmiot udostępniający: Wydzial Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-12-20