Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór podinspektor w OZ

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
podinspektor w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:                           pełny etat
 
Liczba stanowisk pracy:                        1
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
a)              zmienne tempo pracy,
b)              dyspozycyjność,
c)               sytuacje stresowe,
d)              kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2011 r. wyniósł – 0,1 %
 
 
1.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
1)              niezbędne:
a)              Wykształcenie wyższe
lub
średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,
b)              obywatelstwo polskie,
c)               pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)              co najmniej roczny staż pracy lub staż absolwencki w administracji samorządowej,
f)               znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
2)              dodatkowe:
a)              obsługa komputera,
b)              znajomość programu EKSMOoN,
c)               znajomość zagadnień z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej,
d)              rzetelność, odpowiedzialność i komunikatywność.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańców Powiatu z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, instytucji.
2)              Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa, a także organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programów dla osób niepełnosprawnych.
3)              Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa, organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami ochrony zdrowia w zakresie tworzenia programów zdrowotnych, w szczególności powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego oraz planu polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dla powiatu krapkowickiego.
4)              Monitorowanie realizacji programów zdrowotnych i bieżąca koordynacja prac związanych z ich realizacją.
5)              Współpraca ze szkołami, innymi instytucjami, w tym z higieną szkolną w zakresie profilaktycznego zapobiegania patologii społecznej oraz promocji zdrowia.
6)              Przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.
 
Wymagane dokumenty:
1)              list motywacyjny;
2)              życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3)              podpisany oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
5)              dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzających staż, o którym mowa w punkcie 1.1.e. ogłoszenia,
6)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8)              podpisane oświadczenia o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
9)              podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)          podpisane oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale OZ” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25 lub 27 w terminie do dnia 27 grudnia 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 27 grudnia 2011r. o godz. 13.00
 
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 348 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających z Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 
 
 
Krapkowice, 14 grudnia 2011 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-12-15