Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na Radcę Prawnego 1/2 etatu

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Radca Prawny
 
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:
1/2 etatu
 
Liczba stanowisk pracy:                   1
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
a)              zmienne tempo pracy,
b)              sytuacje stresowe,
c)              konieczność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2011 r. wyniósł – 0,1 %
 
 
1.              Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:
1)              niezbędne:
1.               wykształcenie wyższe prawnicze,
2.               uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych i złożone ślubowanie) zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.)
3.               obywatelstwo polskie,
4.               pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.               brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.               co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz gminy, powiatu lub województwa,
7.               znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.
2)              dodatkowe:
1.               obsługa komputera,
2.               znajomość programów prawniczych,
3.               zdolności negocjacyjne,
4.               rzetelność, odpowiedzialność
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
2)              negocjowanie i opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat
3)              opiniowanie trybu załatwiania w Starostwie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
4)              nadzór nad stosowaniem prawa w Starostwie oraz udzielanie porad w zakresie spraw prowadzonych przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu,
5)              wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących Starostwa i Powiatu Krapkowickiego,
 
Wymagane dokumenty:
 
1)              list motywacyjny i życiorys,
2)              kserokopia dokumentów potwierdzającego wpisu na listę radców prawnych i złożenie ślubowania
3)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
5)              dokumenty lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.1.6 ogłoszenia,
6)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8)              oświadczenie o:
a)              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)              korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)              posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)          oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r.                Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Radcy Prawnego” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25 lub 27 w terminie do dnia 27 grudnia 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 27 grudnia 2011r. o godz. 13.00
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 314 (wtorki, czwartki) lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających z Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 
 
 
Krapkowice, 13 grudnia 2011 r.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-12-13