Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na podinspektora w LPI

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Podinspektora w Lokalnym Punkcie Informacyjnym
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
1.       Wymagania niezbędne:
1)             Wykształcenie wyższe,
 
lub
 
średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,
2)             Udokumentowany, co najmniej roczny staż na stanowisku w administracji samorządowej
3)             Obywatelstwo polskie,
4)             Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5)             Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)             Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
7)             Nieposzlakowana opinia.
 
2.       Wymagania dodatkowe:
1.              Dobra umiejętność obsługi komputera;
2.              Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
3.              Prawo jazdy kat. B.
 
3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)             realizacja działań informacyjnych i promocyjnych, skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i społeczności lokalnej, dotyczących funduszy strukturalnych,
2)             udzielanie beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności oraz współpraca z GPI w tym zakresie.
3)             udział w akcjach promocyjnych, tworzeniu i dystrybucji materiałów promocyjnych (np. biuletyny, ulotki, itp.) we współpracy z GPI,
4)             inicjowanie i organizowanie spotkań/szkoleń/konferencji dla potencjalnych beneficjentów z obszaru powiatu oraz aktywny udział w spotkaniach/szkoleniach/konferencjach pozostałych partnerów sieci.
5)             monitorowanie i aktualizowanie informacji i aktualności na stronach internetowych LPI.
 
4.       Wymagane dokumenty (obowiązkowe):
1)             list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)             oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)             kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
4)             kserokopie dokumentów potwierdzających staż w jednostkach, o których mowa w dziale I punkt 2.,
5)             kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)             oświadczenie o:
a.              pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.             korzystaniu z pełni praw publicznych,
c.              posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8)             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)             oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w LPI” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25 w terminie do dnia 22 listopada 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 22 listopada 2011r. o godz. 13.00
        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 326/327
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie 4 pkt 8 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
 
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
  

Podmiot udostępniający:
 
 
zwę podmiotu
Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-11-10