Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamówień Publicznych

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Zamówień Publicznych
 
 Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
I.               Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1.              Wykształcenie wyższe pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,
2.              minimum 5 letni okres zatrudnienia przy wykonywaniu podobnych czynności w tym, co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym  z wymaganiami na podobnym stanowisku,
3.              obywatelstwo polskie,
4.              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5.              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
II.             Wymagania dodatkowe:
1.              znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych,
2.              umiejętność sporządzania kosztorysów robót budowlanych,
3.              podstawy znajomości spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
4.              znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
5.              samodzielność w podejmowaniu decyzji,
6.              komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem, kreatywność.
 
III.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.              planowanie, organizowanie i kierowanie pracą wydziału, w tym delegowanie zadań, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań,
2.              realizacja ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe  w Krapkowicach,
3.              nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań przez podległych pracowników,
4.              planowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji i remontów,
5.              przygotowywanie dokumentów do przetargu z zakresu zamówień publicznych na usługi i dostawy  oraz roboty budowlane,
6.              przygotowywanie umów na roboty budowlane, usługi i dostawy,
7.              przygotowywanie dokumentów do opłat czynszowych, podatków i opłat lokalnych,
8.              zarządzanie drogami powiatowymi.
 
 
IV.           Wymagane dokumenty:
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
4)              dokumenty lub kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie na podobnym stanowisku,
5)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)              oświadczenie o:
a)     pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)     korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)     posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r.   Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ZP” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 22 lub 25 w terminie do dnia 17 października 2011r.  do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 17 października 2011r. o godz. 13.00
                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 314, 310 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie IV pkt 8 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Krapkowice, 4 października 2011 roku.
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-10-04