Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na podinspektora w RŚ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
  1. Wymagania niezbędne:
1)              Wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona środowiska lub inżynieria środowiska,
lub
średnie (kierunki jak wyżej) i co najmniej 3 letni staż pracy,
2)              Udokumentowany, co najmniej dwuletni staż na stanowisku w administracji samorządowej lub rządowej
3)              Znajomość przepisów, ustaw i rozporządzeń: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz innych przepisów dot. ochrony środowiska, jako ogółu elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych
w wyniku działalności człowieka, a w szczególności dot. powierzchni ziemi, kopalin, wody, powietrza, krajobrazu, klimatu oraz pozostałych elementów różnorodności biologicznej
, Kpa,
4)              Obywatelstwo polskie,
5)              Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6)              Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)              Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
8)              Nieposzlakowana opinia.
  1. Wymagania dodatkowe:
1.               Szkolenia w zakresie ochrony środowiska
2.               Studia podyplomowe o kierunkach związanych z ochroną środowiska,
3.               Dobra umiejętność obsługi komputera;
4.               Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
5.               Prawo jazdy kat. B.
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              Rozpatrywanie wniosków, zgłoszeń oraz innych spraw z zakresu ochrony środowiska zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową wynikających z: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz innych przepisów dot. ochrony środowiska, jako ogółu elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności dot. powierzchni ziemi, kopalin, wody, powietrza, krajobrazu, klimatu oraz pozostałych elementów różnorodności biologicznej, Kpa,
2)              Wydawanie decyzji administracyjnych
3)              Wydawanie kart wędkarskich.
 
4)      Wymagane dokumenty (obowiązkowe):
 
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy potwierdzający
4)              kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w jednostkach o których mowa w dziale I punkt 2.,
5)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)              oświadczenie o:
a.               pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.               korzystaniu z pełni praw publicznych,
c.               posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w RŚ” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 31 maja 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 31 maja 2011r. o godz. 13.00
        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 331/325 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie 4 pkt 8 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
Krapkowice, 20 maja 2011r.
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-05-20