Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór na podinspektora w KT

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
STAROSTA KRAPKOWICKI
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
 
Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełny etat
 
  1. Wymagania niezbędne:
1)              Wykształcenie wyższe
lub
średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,
2)              obywatelstwo polskie,
3)              pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4)              brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
6)              nieposzlakowana opinia.
  1. wymagania dodatkowe:
1.               dobra umiejętność obsługi komputera;
2.               komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 
  1. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)              Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
2)              Wydawanie zezwoleń na ruch pojazdów lub zespołu pojazdów, którego masa, nacisk osi lub wymiary wraz  z załadunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych oraz decyzji o ustaleniu opłaty za przejazd.
3)              Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem uzgodnień na planowany przebieg lub zmiany   w planowanym przebiegu linii komunikacyjnej na terenie powiatu, jeżeli planowany przebieg linii komunikacyjnej wykracza poza obszar jednego powiatu jednakże nie wykracza poza obszar województwa.
4)              Prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania.
5)              Przeprowadzenie miesięcznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.
6)              Rozliczanie miesięcznych opłat ewidencyjnych.
7)              Uzgadnianie uzyskanych dochodów z Wydziałem Finansowym.
8)              Rozliczanie i przekazywanie faktur.
9)              Zamawianie druków ścisłego zarachowania.
10)           Sporządzanie protokołów zniszczenia i kasacji druków ścisłego zarachowania.
11)           Odpisywanie pism na bieżącą korespondencję.
12)           Archiwizacja dokumentów.
 
13)   wymagane dokumenty (obowiązkowe):
 
1)              list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
2)              oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)              kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,
4)              kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)              inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)              oświadczenie o:
a.               pełnej zdolności do czynności prawnych,
b.               korzystaniu z pełni praw publicznych,
c.               posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7)              oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)              oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w KT” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 38 lub 25 w terminie do dnia 23 maja 2011r. do godziny. 10.00 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Starostwa.
        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach dnia 23 maja 2011r. o godz. 13.00
        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 40 74 323 lub 326.
 
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie potwierdzające dane, o których mowa w ustępie 4 pkt 7 i zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik
Krapkowice, 12 maja 2011r.
 

Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
Data wytworzenia: 2011-05-12